Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

IV edycja programu "Uczę się z ANWILEM"

Kryteria Konkursu grantowego „Uczę się z ANWILEM” – IV edycja

I.  PRZEDMIOT KONKURSU

Konkurs grantowy „Uczę się z ANWILEM”  ma na celu popularyzację nauk ścisłych: chemii, fizyki, informatyki, astrofizyki i matematyki  wśród młodych ludzi. Projekty realizowane w ramach programu powinny stać się impulsem do poszukiwania kreatywnych i atrakcyjnych sposobów poznawania przez dzieci i młodzież świata nauk ścisłych.
Celem konkursu grantowego jest:
1. tworzenie ciekawych, innowacyjnych, metod i narzędzi edukacji;
2. zachęcenie nauczycieli i osób pracujących z młodzieżą do sięgania po nowe metody przekazywania wiedzy w dziedzinie chemii, fizyki, informatyki
i matematyki;
3. zainteresowanie dzieci i młodzieży ww. dziedzinami nauki, rozbudzanie ich ciekawości i chęci do praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy
w codziennym życiu.
Maksymalna wysokość dofinansowania projektu w IV edycji konkursu „Uczę się 
z ANWILEM”  wynosi  20 000 zł.


II. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O GRANT?


1. Wnioski mogą składać działające na terenie miasta Włocławka, gminy Brześć Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek:
• organizacje pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.),
• uczelnie wyższe – publiczne i niepubliczne, o których mowa w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1668),
• szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, o których mowa w ustawie z 7 września 1991 r.  o systemie oświaty  (tj. Dz. U.  z 2019 r. poz. 1481 ze zm.),
• koła gospodyń wiejskich, o których mowa w ustawie o kołach gospodyń wiejskich
z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2212),
• grupy nieformalne (np. nauczyciele, grupa znajomych, koło naukowe, rada rodziców, grupa młodzieży, pracownicy ANWIL)  to grupy składające się z co najmniej trzech osób pełnoletnich, które wspólnie chcą realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadają osobowości prawnej, czyli zdolności do m.in. zawierania zobowiązań czy składania oświadczeń woli. Osoby małoletnie mogą być członkami grupy nieformalnej pod warunkiem, że grupę tworzą min. trzy osoby dorosłe.
W tym przypadku wymagane jest pozyskanie partnera w postaci zarejestrowanej organizacji pozarządowej i podpisanie umowy o współpracy z organizacją, która określi zakres współpracy i odpowiedzialność obu stron. Organizacja pozarządowa będąca partnerem będzie podpisywać umowę o dofinansowanie i wraz 
z wnioskodawcą będzie odpowiedzialna za realizację.
2. Podmiot ubiegający się o grant musi wykazać, że nie posiada zaległości finansowych wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. Podmiot musi charakteryzować się przejrzystością w zakresie pozyskiwania i wydatkowania środków. Powinien zaprezentować swoje dotychczasowe osiągnięcia w zakresie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
3. W trakcie realizacji projektu Organizator nie może pobierać od jego uczestników żadnych opłat.
4. Wszystkie prowadzone w trakcie projektu działania muszą odbywać się z poszanowaniem wszelkich przepisów prawa, w tym dotyczących bezpieczeństwa uczestników projektu.


III. JAKIE DOKUMENTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU?


1. Podmiot ubiegający się o grant przedkłada wniosek o dofinansowanie, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych Kryteriów oraz następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument  potwierdzający status podmiotu,
b) aktualny statut podmiotu,
c) ostatnie zatwierdzone sprawozdanie finansowe,
d) zaświadczenie o braku zaległości finansowych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego (wydane nie później niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku) lub oświadczenie o braku zaległości finansowych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego  podpisane przez upoważnione osoby,
e) pełnomocnictwo potwierdzające umocowanie do reprezentowania podmiotu,
w przypadku gdy podmiot jest reprezentowany przez pełnomocnika,
f) referencje, dokumenty potwierdzające przytoczone we wniosku fakty, oświadczenia o współpracy itp.
2. Jeżeli podmiotem ubiegającym się o grant jest grupa nieformalna, do wniosku należy dołączyć umowę o współpracy zawartą z partnerem oraz dokumenty, o których mowa w  ust. 1 powyżej, dotyczące partnera.


IV.  JAK PRZEBIEGA OCENA WNIOSKÓW I PRZYZNAWANIE GRANTÓW?

1. Wnioski konkursowe wraz z kompletem dokumentów można złożyć osobiście
w biurze Fundacji, we Włocławku, ul. Toruńska 222 do dnia 24 października 2019 r. do godz. 16.00 lub przesłać pocztą na ww. adres (o zakwalifikowaniu wniosku w tym przypadku decydować będzie data stempla pocztowego). Złożone wnioski pod względem formalnym ocenia Zarząd Fundacji. W przypadku formalnej akceptacji, wniosek opiniowany jest pod względem merytorycznym przez Radę Programową,
a następnie przez Radę Fundacji. Ostateczną decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu dofinansowania podejmuje Zarząd Fundacji w formie uchwały po uzyskaniu opinii Rady Programowej i Rady Fundacji.
2. Wnioski, po spełnieniu warunków formalnych będą  oceniane pod względem merytorycznym według poniższych kryteriów:
a) atrakcyjność i innowacyjność pomysłów,
b) liczba odbiorców projektu,
c) adekwatność kosztów do planowanych działań,
d) szczegółowy harmonogram działań,
e) większy niż minimalny udział własny organizatora w realizacji projektu,
f) promocja i komunikacja działań projektu,
g) pomysł na kontynuację projektu w przyszłości
h) współpraca z lokalnymi grupami społecznymi i instytucjami,
3. Podmiot, który otrzymał grant, powinien w terminie 5 dni od momentu oficjalnego ogłoszenia werdyktu zadecydować o jego przyjęciu lub odrzuceniu i powiadomić pisemnie o tym fakcie Prezesa Zarządu Fundacji.
4. Podmiot zobowiązany jest w terminie 14 dni od uzyskania informacji o przyznaniu grantu podpisać stosowną umowę z Fundacją lub uzgodnić termin podpisania umowy, jeśli jej podpisanie w ciągu 14 dni z przyczyn niezależnych nie jest możliwe. Niepodpisanie umowy w terminie ustalonym pomiędzy stronami będzie jednoznaczne z rezygnacją z otrzymanego grantu.
5. Przyznane granty wypłacane są w dwóch lub trzech  transzach zgodnie z podpisaną pomiędzy podmiotem a Fundacją umową, przy czym ostatnia transza wypłacana jest po rozliczeniu całości projektu (podmiot z własnych środków finansuje ostatnią transzę, Fundacja zwraca pieniądze po rozliczeniu wszystkich faktur związanych
z projektem).
6. Podmiot, który otrzymał dofinansowanie będzie monitorowany w zakresie wdrażania dofinansowanego projektu.
7. Wnioskodawca rozlicza się z grantu na podstawie sprawozdań rzeczowo- finansowych: bieżącego i końcowego:
a) sprawozdanie bieżące, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszych Kryteriów, składane jest po wykorzystaniu I transzy,
b) sprawozdanie końcowe, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszych Kryteriów, składane jest w terminie 14 dni od zakończenia projektu.
8.  Beneficjent ma prawo wprowadzić zmiany w kosztorysie projektu, tzn. przesunąć przyznane przez Fundację środki finansowe jednak tylko w zakresie zapisanych  
w umowie pozycji finansowych. Samodzielne przesunięcie środków finansowych jest możliwe tylko w wymiarze do 10% sumy przyznanej i zapisanej w Umowie na konkretne zadanie budżetowe. Wszelkie pozostałe zmiany rzeczowe i finansowe dotyczące projektu wymagają zgody Zarządu Fundacji i aneksu do Umowy.

V. FINANSOWANIE PROJEKTÓW Z GRANTU FUNDACJI „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA”

1. W ramach programu grantowego „Uczę się z ANWILEM” sfinansowane zostaną projekty skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Włocławka, gminy Brześć Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek. Projekty powinny być skierowane do jak najszerszej grupy beneficjentów, bez ograniczania działań tylko do członków podmiotów wnioskujących o grant.
2. Dofinansowanie z grantu Fundacji nie przekroczy 80% kosztów projektu.
3. Rozliczając projekt Wnioskodawca musi wykazać pisemne potwierdzenie  wkładu własnego, w tym pochodzącego z innych źródeł w wysokości 20%, przy czym połowa tej sumy może być wkładem niefinansowym. Innymi źródłami nie mogą być środki uzyskane od Fundatora Fundacji: ANWIL S.A.,  niezależnie od sposobów ich przekazania. Dokumenty finansowe (oryginały i kopie) w tym zakresie organizacja przedstawi Fundacji razem ze sprawozdaniem końcowym. Dokumenty powinny zostać opisane „Sfinansowano ze środków......... jako wkład własny do projektu .............. , realizowanego ze środków Fundacji  „ANWIL dla Włocławka”.
4. Wkładem własnym podmiotu może być również udokumentowany wkład niefinansowy  w realizację projektu (do połowy wartości wkładu własnego). W tym przypadku organizacja zobowiązana jest oszacować wartość wkładu i przedstawić mechanizm, jakim posłużyła się w wycenie. W przypadku wolontariatu, organizacja powinna przedstawić umowę z wolontariuszem oraz karty pracy wolontariusza.
5. Organizacja ma prawo do składania nieograniczonej liczby wniosków indywidualnych i partnerskich, jednak środki z Fundacji mogą być przyznane tylko dla jednego  projektu indywidualnego oraz jednego projektu partnerskiego, czyli projektu realizowanego przy współpracy z innym podmiotem np. z inną organizacją pozarządową, firmą itp.

VI.  CO ZWIĘKSZA ATRAKCYJNOŚĆ WNIOSKU?


1. Szerokie oddziaływanie społeczne i jak największa grupa beneficjentów projektu – bezpośrednich i pośrednich.
2. Partnerstwo z instytucjami i grupami w celu zapewnienia jak najatrakcyjniejszych form zajęć. W tym celu, projekt może być realizowany z innymi organizacjami, partnerami biznesowymi i publicznymi.
3. Pozytywny wpływ projektu na wyrównanie szans społecznych.
4. Realizacja założeń więcej niż jednego obszaru tematycznego.
5. Innowacyjny pomysł.
6. Większy niż minimalny udział własny organizatora w realizacji projektu.
7. Najlepsze pomysły i najlepiej napisane wnioski mają szansę na pełne finansowanie we wnioskowanej kwocie, lecz nieprzekraczającej ustalonej wysokości dofinansowania projektu, która w IV edycji konkursu „Uczę się z ANWILEM” wynosi 20 000 zł.

VII. JAKIE DZIAŁANIA MOGĄ BYĆ FINANSOWANE?

Finansowane działania mogą obejmować, między innymi:
1. przeprowadzenie warsztatów, wykładów, pokazów dla uczniów wykraczających poza formalny program nauczania
2. tworzenie gier i zabaw  edukacyjnych, łamigłówek;
3. opracowanie zabaw edukacyjnych do zastosowania przez rodziców w domu;
4. stworzenie filmów edukacyjnych, prezentacji oraz publikacji;
5. organizacja konkursów wiedzy;
6. projektowanie, programowanie oraz budowa instrumentów służących nauce przedmiotów ścisłych.

VIII. JAKIE INICJATYWY I KOSZTY NIE MOGĄ BYĆ FINANSOWANE?
Fundacja „ANWIL DLA WŁOCŁAWAKA”  nie finansuje:
1. przedsięwzięć , które nie realizują celów statutowych Fundacji,
2. refundacji już poniesionych kosztów,
3. projektów bez wymaganego własnego udziału finansowego wnioskodawcy,
4. formalnych programów nauczania,
5. bieżących kosztów  instytucji np. remontów, inwestycji, opłat wynajmu i eksploatacji pomieszczeń,
6. honorarium księgowego oraz innych honorariów,
7. zakupu środków trwałych (środki o wartości powyżej 10 000 zł w rozumieniu obowiązujących przepisów podatkowych).


IX. NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

1. Wnioskodawca zobowiązuje się do przygotowania kryteriów naboru z najwyższą starannością i przeprowadzenia rekrutacji do projektu w sposób przejrzysty, zgodnie z ogłoszonym przez siebie regulaminem naboru.
2. Szczegółowe zasady rekrutacji winne być opisane we wniosku o grant.

X.  HARMONOGRAM KONKURSU


• 23.09.2019 r.  –  ogłoszenie IV edycji konkursu „Uczę się z ANWILEM”
• 24.10.2019 r.  – ostateczny termin składania wniosków wraz ze wszystkimi załącznikami, w przypadku wniosków wysłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego.
• 08.11.2019 r.  -  ogłoszenie wyników konkursu.
• 08.11.2019 r. - 08.06.2020 r. - termin realizacji projektów i kwalifikowania wydatków.
 

Załącznik nr 1 - Wniosek Konkurs grantowy „Uczę się z ANWILEM” IV edycja
Załącznik nr 2 -  Sprawozdanie bieżące z realizacji projektu
Załącznik nr 3 -  Sprawozdanie końcowe

Załączniki w wersji edytowalnej:

Wniosek o przyznanie grantu.doc
Sprawozdanie bieżące.doc
Sprawozdanie końcowe.docx