Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Aktualności

II edycja programu dofinansowania wolontariatu pracowniczego „ANWIL pomaga”

2017/09/13 09:14 II edycja programu dofinansowania wolontariatu pracowniczego „ANWIL pomaga”

Celem programu jest dofinansowanie inicjatyw zgłoszonych przez wolontariat pracowniczy ANWILU. Wsparcie mają szansę otrzymać projekty skierowane do działających na terenie miasta Włocławka, gminy Brześć Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek organizacji pozarządowych, placówek opiekuńczych, opiekuńczo-wychowawczych i wychowawczo-oświatowych, szkół oraz zespołów szkół, organizacji sportowych, ośrodków nauki, kultury i sztuki.

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu w programie „ ANWIL pomaga ” wynosi 4000.- zł.
Kto może przystąpić do programu?

 • Pracownicy ANWIL S.A. oraz inne osoby, którzy bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz beneficjentów.
 • Wolontariusze biorą udział w programie zespołowo. Nie ma możliwości zgłoszenia indywidualnego.
 • Zespół musi składać się, z co najmniej trzech osób, w tym minimum dwie osoby muszą być pracownikami ANWIL S.A. W skład zespołu mogą być zaangażowane osoby niebędące pracownikami ANWIL S.A., w szczególności np. członkowie rodzin lub znajomi pracowników ANWIL S.A.
 • Każdy zespół, który przystępuje do programu musi mieć swojego lidera. Liderem zespołu może być wyłącznie pracownik ANWIL S.A.


Jakie działania mogą być dofinansowane?


Przyznane dofinansowanie może być wykorzystane na działania bezpośrednio związane z realizowanym projektem, w szczególności na:

 • zakup pomocy i materiałów edukacyjnych,
 • zakup elementów wyposażenia o wartości nieprzekraczającej 30% wnioskowanej kwoty dofinansowania,
 •  drobne prace remontowe (zakup materiałów) o wartości nieprzekraczającej 20% wnioskowanej kwoty dofinansowania.

Jakie działania nie mogą być dofinansowane?


Przyznane dofinansowanie nie może być wykorzystane na:

 • przedsięwzięcia, które nie realizują celów statutowych Organizatora określonych w z § 10 Statutu Organizatora;
 • refundację poniesionych już kosztów;
 • dofinansowanie zakupu środków trwałych ( w rozumieniu obowiązujących przepisów, obecnie są to środki o wartości powyżej 3 500 zł netto, których użytkowanie jest dłuższe niż rok).

TERMINY:
• 05.10.2017 r. – ostateczny termin składania zgłoszeń do programu, w przypadku wniosków wysłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego.
• do 08.11.2017 r. - ogłoszenie wyników programu.
• 08.11.2017 r. – 30.06.2018 r. - termin realizacji projektów i kwalifikowania wydatków.

REGULAMIN

KRYTERIA PROGRAMU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE

 


 

Powrót do aktualności