Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Aktualności

Przekaż 1% dla Fundacji „ANWIL dla Włocławka”

2018/02/14 11:24 Przekaż 1% dla Fundacji „ANWIL dla Włocławka”

Fundacja "ANWIL dla Włocławka" została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 26 maja 2014 r. Jej głównym fundatorem jest ANWIL S.A., który szczególną uwagę przywiązuje do działań na rzecz dobra wspólnego. Fundacja wspiera szerokie spectrum projektów służących mieszkańcom Włocławka, gminy Brześć Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek. Pomaga w realizacji przedsięwzięć n.in. z zakresu edukacji, ochrony zdrowia i środowiska, bezpieczeństwa, sportu, kultury i sztuki.

Od początku działalności przekazała ponad 3 miliony złotych na realizację 216 projektów oraz przyznała 110 stypendiów.

Fundacja ogłosiła do tej pory trzy konkursy grantowe, skierowane do organizacji pozarządowych i szkół, w których o dofinansowanie mogły ubiegać się projekty mające na celu m.in. podniesienie poziomu wykształcenia, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu, poprawa stanu środowiska naturalnego, zachowanie dziedzictwa historycznego, upowszechnianie kultury fizycznej, a także ochronę i promocję zdrowia. Dofinansowanie w łącznej kwocie niemal 1,5 mln zł zostało przeznaczone na realizację 105 inicjatyw.

Oprócz cyklicznie ogłaszanych konkursów grantowych, w których premiowane są inicjatywy tożsame z celami statutowymi, Fundacja wspiera przedsięwzięcia, dzięki którym dzieci i młodzież, pozostająca w czasie wakacji w mieście, może spędzić lato w atrakcyjny sposób. Dzięki dofinansowaniu 43 projektów w łącznej kwocie 700 tys. zł w wakacyjnej przygodzie wzięło udział prawie 5 tys. młodych włocławian. 

Fundacja dba nie tylko o atrakcyjne wakacje dla najmłodszych mieszkańców miasta, ale docenia ich ciężką pracę w roku szkolnym. W uznaniu dla doskonałych wyników w nauce, a także dla zaangażowania społecznego oraz artystycznego młodych włocławian przyznaje stypendia uczniom szkół gimnazjalnych i średnich. Dotychczas 110 stypendystów otrzymało wsparcie na łączną kwotę 275 tys. zł.

Edukacja to priorytet w działaniach podejmowanych przez Fundację ”ANWIL dla Włocławka” Już od najmłodszych lat warto pokazywać dzieciom i młodzieży świat nauki. To właśnie w tym wieku kształtują się ich zainteresowania i zaangażowanie. Zdobywają nowe umiejętności oraz bezcenne doświadczenia, które w przyszłości pomogą im w kolejnych etapach edukacji oraz w pracy zawodowej. Konkurs grantowy „Uczę się z ANWILEM” ma na celu popularyzację nauk ścisłych: chemii, fizyki, informatyki i matematyki wśród młodych ludzi. Ma on zainspirować nauczycieli, rodziców, pasjonatów nauk ścisłych, aby przezwyciężyli rutynę i zachęcili młodzież i dzieci do przygody  z pasjonującym światem nauk ścisłych. W dwóch edycjach dofinansowanych zostało 28 inicjatyw na łączną kwotę ponad 300 tys. zł.

Fundacja wspiera również wolontariat pracowniczy Fundatora, W dwóch edycjach programu  „ANWIL pomaga” dofinansowanie otrzymało 28 projektów  skierowanych do działających na terenie miasta Włocławka, gminy Brześć Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek organizacji pozarządowych, placówek opiekuńczych, opiekuńczo-wychowawczych i wychowawczo-oświatowych, szkół oraz zespołów szkół, organizacji sportowych, ośrodków nauki, kultury i sztuki. Łączny koszt dofinansowania, które może zostać wykorzystane na zakup pomocy i materiałów edukacyjnych, zakup wyposażenia i drobne prace remontowe wynosi ponad 100 tys. zł.

W sierpniu 2016 r. Fundacja ANWIL dla Włocławka uruchomiła program streetworkerski, skierowany do dzieci i młodzieży szczególnie zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Głównym jego założeniem jest bezpośrednia praca z dziećmi, by poprzez zajęcia animacyjne, profilaktyczne, wychowawcze i edukacyjne pobudzić i zachęcić je do konstruktywnego działania oraz alternatywnego do „bycia na ulicy” spędzania czasu wolnego. Najbardziej znaczącym osiągnięciem projektu - niezwykle ważnym i przynoszącym pozytywne efekty, oczywiście poza działaniami profilaktycznymi i uspołeczniającymi - jest zaszczepiania pasji w dzieciach oraz skupienie uwagi i zainteresowań podopiecznych na tym, co kreatywne i na tym, co rozwojowe. W programie uczestniczy 24 dzieci.

Fundacja „ANWIL dla Włocławka” KRS 0000511071

Dzięki Twojemu 1% Fundacja może działać na jeszcze większą skalę.

Powrót do aktualności