Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Aktualności

"ANWIL Pomaga" – III edycja

2018/11/20 18:10

Fundację „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” ogłasza konkurs w zakresie wolontariatu pracowniczego „ANWIL Pomaga” – III edycja.

Celem programu „ANWIL pomaga” jest dofinansowanie przez Fundację „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” inicjatyw zgłoszonych przez wolontariat pracowniczy ANWIL S.A.

Działania wolontariatu w ramach Programu, powinny być skierowane do działających na terenie miasta Włocławka, gminy Brześć Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek następujących podmiotów:

  1. organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.),
  2. placówek opiekuńczych, opiekuńczo-wychowawczych i wychowawczo-oświatowych, przedszkoli, szkół oraz zespołów szkół, organizacji sportowych, ośrodków nauki, kultury i sztuki oraz podmiotów leczniczych w zakresie ich działalności statutowej (w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego), z wyłączeniem prowadzonej przez wymienione powyżej podmioty działalności gospodarczej.

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu w Programie  „ANWIL pomaga” wynosi 4 000 zł brutto.

Kto może przystąpić do Programu?

  1. Do programu mogą przystąpić pracownicy ANWIL S.A. oraz inne osoby wymienione w pkt 3 poniżej, które bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz beneficjentów.
  2. Wolontariusze biorą udział w programie zespołowo. Nie ma możliwości zgłoszenia indywidualnego.
  3. Zespół musi składać się z co najmniej trzech osób, w tym minimum dwie osoby muszą być pracownikami ANWIL S.A. W skład zespołu mogą być zaangażowane osoby niebędące pracownikami ANWIL S.A., w szczególności np. członkowie rodzin lub znajomi pracowników ANWIL S.A.
  4. Każdy zespół, który przystępuje do Programu musi mieć swojego lidera. Liderem zespołu może być wyłącznie pracownik ANWIL S.A.

Zgłoszenie do programu
Zespół, który chce wziąć udział w programie zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszeniowy do programu dofinansowania wolontariatu pracowniczego pt. „ANWIL pomaga” i złożyć go w Fundacji osobiście lub przesłać pocztą na adres „FUNDACJA ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek do dnia 10 grudnia 2018 r.

Zasady programu
Regulamin programu
Formularz zgłoszeniowy
Sprawozdanie końcowe

Powrót do aktualności