Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Aktualności

Kolejne wakacje z Fundacją – konkurs grantowy

2019/04/16 15:09 Kolejne wakacje z Fundacją – konkurs grantowy

Fundacja „ANWIL dla WŁOCŁAWKA” ogłasza konkurs grantowy pt. „Wakacje z Fundacją”. Zapraszamy do zapoznania się z zasadami konkursu.

Kryteria Konkursu o przyznanie grantu z
 Fundacji „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA”

pt. „Wakacje z Fundacją”

Budżet konkursu 200 000,00 zł.
Maksymalna wysokość dofinansowania projektu w konkursie wynosi 25 000 zł.

Celem konkursu „Wakacje z Fundacją” jest organizacja kreatywnego, atrakcyjnego i bezpiecznego wypoczynku dla dzieci i młodzieży spędzających wakacje w swoim miejscu zamieszkania.

Oczekujemy projektów, które będą miały widoczne walory edukacyjne. Projekty powinny stwarzać dzieciom okazję do odkrywania nowych wartości, pobudzać do rozwoju, rozszerzać zainteresowania, zwiększać wrażliwość na potrzeby innych, pogłębiać wiedzę i umiejętności praktyczne, rozwijać talenty i zdobywać nowe doświadczenia.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O GRANT?

 1. Uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie są działające na terenie miasta Włocławka, gminy Brześć Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek następujące Podmioty:
  • organizacje pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.),
  • uczelnie wyższe – publiczne i niepubliczne, o których mowa w ustawie z  20 lipca  2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1668 ze zm.),
  • szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, o których mowa w ustawie z 7 września 1991 r.  o systemie oświaty  (tj. Dz. U.  z 2018 r. poz. 1457 ze zm.),
  • koła gospodyń wiejskich, o których mowa w ustawie o kołach gospodyń wiejskich z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2212),
  • grupy nieformalne (np. grupa nauczycieli, koło naukowe, rada rodziców, grupa znajomych) tj. grupa składająca się, z co najmniej trzech osób pełnoletnich, które wspólnie chcą realizować działania w sferze pożytku publicznego. Warunkiem ubiegania się o wsparcie przez grupę nieformalną jest pozyskanie przez nią partnera i zawarcie z partnerem umowy o współpracy. Partnerem mogą być podmioty wskazane w § 2 ust. 1 Regulaminu udzielania grantów przez Fundację „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA”. Fundacja zawiera umowę z partnerem, który odpowiedzialny jest za realizację projektu i jego rozliczenie.
 1. Podmiot ubiegający się o grant musi wykazać, że nie posiada zaległości finansowych wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. Podmiot musi charakteryzować się przejrzystością w zakresie pozyskiwania i wydatkowania środków. Powinien zaprezentować swoje dotychczasowe osiągnięcia w zakresie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 2. W trakcie realizacji projektu Organizator nie może pobierać od jego uczestników żadnych opłat.
 3. Wszystkie prowadzone w trakcie projektu działania muszą odbywać się z poszanowaniem wszelkich przepisów prawa, w tym dotyczących bezpieczeństwa uczestników projektu.
 4. Podmiot zobowiązuje się, iż wszelkie formy wypoczynku zorganizuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Warunkiem podpisania umowy będzie przedstawienie zaświadczenia o zgłoszeniu placówki do Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty.
 6. Podmiot zapewni ubezpieczenie uczestników projektu.

 

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU?

 1. Podmiot ubiegający się o grant przedkłada wniosek o dofinansowanie oraz następujące dokumenty:
  • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument potwierdzający status podmiotu,
  • aktualny statut podmiotu,
  • ostatnie zatwierdzone sprawozdanie finansowe,
  • zaświadczenie o braku zaległości finansowych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego (wydane nie później niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku) lub oświadczenie o braku zaległości finansowych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego podpisane przez upoważnione osoby,
  • pełnomocnictwo potwierdzające umocowanie do reprezentowania podmiotu, w przypadku, gdy podmiot jest reprezentowany przez pełnomocnika,
  • referencje, dokumenty potwierdzające przytoczone we wniosku fakty, oświadczenia o współpracy itp.
 2. Jeżeli podmiotem ubiegającym się o grant jest grupa nieformalna do wniosku należy dołączyć umowę o współpracy zawartą z partnerem oraz dokumenty, o których mowa w ust. 1 powyżej, dotyczące partnera.

 

JAK WYGLĄDA OCENA WNIOSKÓW I PRZYZNAWANIE GRANTÓW?

 1. Wnioski konkursowe wraz z kompletem dokumentów można złożyć osobiście w siedzibie  Fundacji, ul. Toruńska 222 do dnia 16 maja 2019 r. do godz. 15.00 lub przesłać pocztą na ww. adres (o zakwalifikowaniu wniosku w tym przypadku decydować będzie data stempla pocztowego). Złożone wnioski pod względem formalnym ocenia Zarząd Fundacji. W przypadku formalnej akceptacji, wniosek opiniowany jest pod względem merytorycznym przez Radę Programową, a następnie przez Radę Fundacji. Ostateczną decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu dofinansowania podejmuje Zarząd Fundacji w formie uchwały po uzyskaniu opinii Rady Programowej i Rady Fundacji.
 2. Wnioski, po spełnieniu warunków formalnych będą oceniane pod względem merytorycznym według poniższych kryteriów:
  • atrakcyjność i innowacyjność pomysłów (0 – 25 pkt.),
  • liczba odbiorców projektu (0 -25 pkt.),
  • aktywne włączanie odbiorców projektu w jego realizację (0 – 15 pkt.),
  • adekwatność kosztów do planowanych działań (0 – 15 pkt.),
  • przejrzysty harmonogram działań (0 – 5 pkt.),
  • promocja projektu (0 – 5 pkt.),
  • pomysł na kontynuację projektu w przyszłości (0 – 5 pkt.),
  • współpraca z lokalnymi grupami społecznymi i instytucjami (0 – 5 pkt.)

Maksymalna liczba punktów możliwych do osiągnięcia przez projekt wynosi 100 punktów.

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo przyznania dofinansowania w innej wysokości niż wnioskowana. W przypadku przyznania mniejszego dofinansowania podmiot składa zaktualizowany kosztorys projektu. W tym przypadku obowiązuje zasada zachowania udziału procentowego wkładu własnego wnioskodawcy do kosztu całkowitego projektu lub utrzymanie zadeklarowanej we wniosku kwoty wkładu własnego.
 2. Podmiot, który otrzymał grant, powinien w terminie 7 dni od momentu oficjalnego ogłoszenia werdyktu zadecydować o jego przyjęciu lub odrzuceniu i powiadomić pisemnie o tym fakcie Prezesa Zarządu Fundacji.
 3. Podmiot zobowiązany jest w terminie 14 dni od uzyskania informacji o przyznaniu grantu podpisać stosowną umowę z Fundacją lub uzgodnić inny termin jej podpisania, jeśli z przyczyn od niego niezależnych nie jest możliwym jej podpisanie we wskazanym wyżej terminie. Niepodpisanie umowy w terminie ustalonym pomiędzy stronami będzie jednoznaczne z rezygnacją z otrzymanego grantu.
 4. Przyznane granty wypłacane są w dwóch transzach zgodnie z podpisaną pomiędzy Podmiotem a Fundacją umową, przy czym druga transza wypłacana jest po rozliczeniu całości projektu (Podmiot z własnych środków finansuje ostatnią transzę, Fundacja zwraca pieniądze po rozliczeniu wszystkich faktur związanych z projektem).
 5. Podmiot, który otrzymał dofinasowanie będzie monitorowany w zakresie wdrażania dofinansowanego projektu.
 6. Podmiot rozlicza się z grantu na podstawie sprawozdania końcowego, które składane jest w terminie 14 dni od zakończenia projektu.
 7. Beneficjent ma prawo wprowadzić zmiany w kosztorysie projektu, tzn. przesunąć przyznane przez Fundację środki finansowe jednak tylko w zakresie zapisanych w umowie pozycji finansowych. Samodzielne przesunięcie środków finansowych jest możliwe tylko w wymiarze do 10% sumy przyznanej i zapisanej w Umowie na konkretne zadanie budżetowe. Wszelkie pozostałe zmiany rzeczowe i finansowe dotyczące projektu wymagają zgody Zarządu Fundacji i aneksu do Umowy.      

JAKIEGO RODZAJU PROJEKTY MOGĄ BYĆ DOFINANSOWANE?

 1. W ramach konkursu „Wakacje z przygodą” sfinansujemy projekty skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej, którzy spędzają wakacje w miejscu zamieszkania. Projekty powinny być skierowane do jak najszerszej grupy beneficjentów (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin wykluczonych społecznie i ekonomicznie  m.in. uczęszczających do świetlic środowiskowych, przebywających w domach dziecka), bez ograniczania działań projektowych tylko do podopiecznych Podmiotu wnioskującego o grant.
 2. Projekt musi wpisywać się w cele statutowe Fundacji „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” ujęte w § 10 Statutu Fundacji ze szczególnym uwzględnieniem:
 • podwyższenia poziomu wykształcenia,
 • przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim wykluczeniem zagrożonych,
 • zachowania dziedzictwa historycznego oraz rozwoju kultury i sztuki,
 • upowszechniania rekreacji, kultury fizycznej i sportu,
 • prowadzenia działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
 • podwyższania poziomu bezpieczeństwa publicznego.
 1. Działania bezpośrednio skierowane do dzieci, powinny zostać zrealizowane w okresie od 24 czerwca do 31 sierpnia 2019 r. Działania związane z rekrutacją do projektu mogą rozpocząć się jednak wcześniej, zgodnie z harmonogramem umieszczonym w punkcie VIII.
 2. Dofinansowanie z Fundacji nie przekroczy 80% kosztów projektu.
 • Rozliczając projekt Podmiot musi wykazać pisemne potwierdzenie wkładu własnego, w tym pochodzącego z innych źródeł w wysokości 20%, przy czym połowa tej sumy może być wkładem niefinansowym. Innymi źródłami nie mogą być środki uzyskane od Fundatora Fundacji: ANWIL S.A.,  niezależnie od sposobów ich przekazania. Dokumenty finansowe (oryginały i kopie) w tym zakresie Podmiot przedstawi Fundacji razem ze sprawozdaniem końcowym. Dokumenty powinny zostać opisane „Sfinansowano ze środków......... jako wkład własny do projektu............., realizowanego ze środków Fundacji „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA”.
 • Wkładem własnym Podmiotu może być również udokumentowany wkład niefinansowy w realizację projektu (do połowy wartości wkładu własnego). W tym przypadku organizacja zobowiązana jest oszacować wartość wkładu i przedstawić mechanizm, jakim posłużyła się w wycenie. W przypadku wolontariatu, organizacja powinna przedstawić umowę z wolontariuszem oraz karty pracy wolontariusza.
 • Podmiot ma prawo do składania nieograniczonej liczby wniosków indywidualnych i partnerskich, jednak środki z Fundacji mogą być przyznane tylko dla jednego projektu indywidualnego oraz jednego projektu partnerskiego, czyli projektu realizowanego przy współpracy z innym podmiotem np. z inną organizacją pozarządową, firmą itp.

CO ZWIĘKSZA ATRAKCYJNOŚĆ WNIOSKU?

 1. Szerokie oddziaływanie społeczne i jak największa grupa beneficjentów projektu – bezpośrednich i pośrednich.
 2. Partnerstwo z instytucjami i grupami w celu zapewnienia jak najatrakcyjniejszych form spędzania wolnego czasu dzieciom i młodzieży spędzającym czas wakacji we Włocławku. W tym celu, projekt może być realizowany z innymi organizacjami, partnerami biznesowymi i publicznymi.
 3. Pozytywny wpływ projektu na wyrównanie szans – organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin wykluczonych społecznie i ekonomicznie (m.in. uczęszczających do świetlic środowiskowych, przebywających w domach dziecka).
 4. Realizacja założeń więcej niż jednego obszaru tematycznego.
 5. Innowacyjny pomysł.
 6. Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w formie codziennych spotkań.
 7. Większy niż minimalny udział własny organizatora w realizacji projektu.

Najlepsze pomysły i najlepiej napisane wnioski sfinansujemy w pełnej, wnioskowanej kwocie, lecz nieprzekraczającej ustalonej wysokości dofinansowania projektu, która wynosi 25 000 zł.

JAKIE DZIAŁANIA MOGĄ BYĆ FINANSOWANE?

Finansowane działania mogą obejmować, między innymi:

 1. organizację półkolonii, warsztatów, 
 2. organizację przeglądów, koncertów, spotkań, konkursów,
 3. organizację zajęć kulturalnych i sportowych np. turniejów sportowych
 4. konstruując budżet należy mieć na uwadze stawki jednostkowe: 20 zł brutto/za godzinę w przypadku honorarium wychowawcy (umowa - zlecenie), 10 złbrutto/dziecko w przypadku zabezpieczenia cateringu (obiad).

JAKIE INICJATYWY I KOSZTY NIE MOGĄ BYĆ FINANSOWANE?

Fundacja nie może finansować:

 1. przedsięwzięć, które nie realizują celów statutowych Fundacji,
 2. refundacji poniesionych już kosztów,
 3. projektów bez własnego udziału finansowego wnioskodawcy,
 4. formalnych programów nauczania,
 5. bieżącego wsparcia instytucji np. zakupu środków trwałych, remontów, inwestycji, opłat wynajmu i eksploatacji pomieszczeń,
 6. honorarium księgowego oraz innych honorariów poza wynagrodzeniem opiekunów.

W ramach konkursu „Wakacje z Fundacją” Fundacja nie będzie finansować:

 • działań skierowanych tylko do podopiecznych podmiotów wnioskujących o grant,
 • organizacji zajęć poza Włocławkiem, gminami: Brześć Kujawski, Fabianki i Lubanie oraz gminą wiejską Włocławek.

Nie ma również możliwości zakupu środków trwałych (w rozumieniu obowiązujących przepisów, obecnie są to środki o wartości powyżej 10 000 PLN netto, których użytkowanie jest dłuższe niż rok) z otrzymanych grantów na realizację projektu z Fundacji „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA”.

Fundacja nie będzie finansować zakupu tzw. „wyżywienia śmieciowego” np. chipsy, napoje zawierające kofeinę, napoje energetyzujące, żywność typu „fast food”.

Wnioskodawca zobowiązuje się do przygotowania kryteriów naboru z najwyższą starannością i przeprowadzenia rekrutacji do projektu w sposób przejrzysty, zgodnie z ogłoszonym przez niego regulaminem naboru. Szczegółowe zasady rekrutacji winne być opisane we wniosku o grant.

TERMINY

 • 16.04.2019 r. – ogłoszenie konkursu „Wakacje z Fundacją”
 • 16.05.2019 r. – ostateczny termin składania wniosku wraz z wszystkimi załącznikami, gdy wniosek wysłany jest pocztą liczy się data stempla pocztowego.
 • do 27.05.2019 r. - ogłoszenie wyników konkursu.
 • 24.06. – 31.08.2019 r. - realizacja działań bezpośrednio związanych z organizacją zajęć dla dzieci i młodzieży.
 • 27.05. – 05.09.2019 r. - termin realizacji projektu i kwalifikowania wydatków.

Wzór wniosku Konkursu Grantowego "Wakacje z Fundacją"
Formatka budżetu dla projektów grantowych Fundacji ANWIL DLA WŁOCŁAWKA
Sprawozdanie końcowe Konkursu Grantowego "Wakacje z Fundacją"

Powrót do aktualności