Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Aktualności

Fundacja uruchamia program „Wybieram sport – skreślam nudę”

2019/09/23 21:36 Fundacja uruchamia program  „Wybieram sport – skreślam nudę”

Nowy program Fundacji „Wybieram sport – skreślam nudę” ma na celu wsparcie inicjatyw wpływających na rozwój fizyczny dzieci i młodzieży, promujących zdrowy styl życia oraz poprawiających jakość życia osób starszych ze szczególnym uwzględnieniem działań skierowanych do osób niepełnosprawnych.

Kryteria konkursu o przyznanie grantu w programie sportowym pt. „Wybieram sport – skreślam nudę”:

I. PRZEDMIOT KONKURSU


Przedmiotem konkursu o przyznanie grantu z Fundacji „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” w programie sportowym pt. „Wybieram sport – skreślam nudę” jest wsparcie inicjatyw wpływających na rozwój fizyczny dzieci i młodzieży, promujących zdrowy styl życia oraz poprawiających jakość życia osób starszych ze szczególnym uwzględnieniem działań skierowanych do osób niepełnosprawnych.
Konkurs realizuje jednocześnie trzy cele statutowe Fundacji, które zostały sformułowane jako upowszechnianie rekreacji, kultury fizycznej i sportu, ochronę i promocję zdrowia oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim wykluczeniem zagrożonych.
Maksymalna wysokość dofinansowania projektu w Programie sportowym „Wybieram sport – skreślam nudę” wynosi  15 000 zł.


 II. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O GRANT?


1. Uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie są działające na terenie  miasta Włocławka, gminy Brześć Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek następujące Podmioty:
a) organizacje pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.),
b) uczelnie wyższe – publiczne i niepubliczne, o których mowa w ustawie z  20 lipca  2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1668 ze zm.),
c) szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, o których mowa w ustawie z 7 września 1991 r.  o systemie oświaty  (tj. Dz. U.  z 2019 r. poz. 1481 ze zm.),
d) koła gospodyń wiejskich, o których mowa w ustawie o kołach gospodyń wiejskich z dnia
9 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2212),
e) grupy nieformalne (np. grupa nauczycieli, koło naukowe, rada rodziców, grupa znajomych) tj. grupa składająca się z co najmniej trzech osób pełnoletnich, które  wspólnie chcą realizować działania w sferze pożytku publicznego. Warunkiem ubiegania się o wsparcie przez grupę nieformalną jest pozyskanie przez nią partnera i zawarcie z partnerem umowy o współpracy. Partnerem mogą być podmioty wskazane w § 2 ust. 1 Regulaminu udzielania grantów przez Fundację „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA”, uchwalonego przez Radę Fundacji w dniu 11 kwietnia 2019 r. Fundacja zawiera umowę
z partnerem, który odpowiedzialny jest za realizację projektu i jego rozliczenie.
2. Podmiot ubiegający się o grant musi wykazać, że nie posiada zaległości finansowych wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. Podmiot musi charakteryzować się przejrzystością w zakresie pozyskiwania i wydatkowania środków. Powinien zaprezentować swoje dotychczasowe osiągnięcia w zakresie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
3. W trakcie realizacji projektu Organizator nie może pobierać od jego uczestników żadnych opłat.
4. Wszystkie prowadzone w trakcie projektu działania muszą odbywać się z poszanowaniem wszelkich przepisów prawa, w tym dotyczących bezpieczeństwa uczestników projektu.


III. JAKIE DOKUMENTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU?


1. Podmiot ubiegający się o grant przedkłada wniosek o dofinansowanie, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych Kryteriów,  oraz następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument potwierdzający status podmiotu,
b) aktualny statut podmiotu,
c) ostatnie zatwierdzone sprawozdanie finansowe,
d) zaświadczenie o braku zaległości finansowych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego (wydane nie później niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku) lub oświadczenie o braku zaległości finansowych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
i Urzędu Skarbowego,  podpisane przez upoważnione osoby,
e) pełnomocnictwo, potwierdzające umocowanie do reprezentowania podmiotu, w przypadku gdy podmiot jest reprezentowany przez pełnomocnika,
f) referencje, dokumenty potwierdzające przytoczone we wniosku fakty, oświadczenia o współpracy itp.
Jeżeli podmiotem ubiegającym się o grant jest grupa nieformalna, do wniosku należy dołączyć umowę o współpracy zawartą z partnerem oraz dokumenty, o których mowa w  ust. 1 powyżej,  dotyczące partnera.

IV.  JAK WYGLĄDA OCENA WNIOSKÓW I PRZYZNAWANIE GRANTÓW?

1. Wnioski konkursowe wraz z kompletem dokumentów można złożyć osobiście w siedzibie Fundacji (ul. Toruńska 222, 87-800 Włocławek) do dnia 24 października 2019 r. do godz. 16.00 lub przesłać pocztą na ww. adres (o zakwalifikowaniu wniosku w tym przypadku decydować będzie data stempla pocztowego). Złożone wnioski pod względem formalnym ocenia Zarząd Fundacji. W przypadku formalnej akceptacji, wniosek opiniowany jest pod względem merytorycznym przez Radę Programową, a następnie przez Radę Fundacji. Ostateczną decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu dofinansowania podejmuje Zarząd Fundacji w formie uchwały po uzyskaniu opinii Rady Programowej i Rady Fundacji.
2. Wnioski, po spełnieniu warunków formalnych będą oceniane pod względem merytorycznym według poniższych kryteriów:
a) atrakcyjność i innowacyjność pomysłów),
b) liczba odbiorców projektu,
c) aktywne włączanie odbiorców projektu w jego realizację,
d) adekwatność kosztów do planowanych działań,
e) przejrzysty harmonogram działań,
f) promocja projektu,
g) pomysł na kontynuację projektu w przyszłości,
h) współpraca z lokalnymi grupami społecznymi i instytucjami
3. Fundacja zastrzega sobie prawo przyznania dofinansowania w innej wysokości niż wnioskowana. W przypadku przyznania mniejszego dofinansowania podmiot składa zaktualizowany kosztorys projektu. W tym przypadku obowiązuje zasada zachowania udziału procentowego wkładu własnego wnioskodawcy do kosztu całkowitego projektu lub utrzymanie zadeklarowanej we wniosku kwoty wkładu własnego.
4. Podmiot, który otrzymał grant, powinien w terminie 7 dni od momentu oficjalnego ogłoszenia werdyktu zadecydować o jego przyjęciu lub odrzuceniu i powiadomić pisemnie o tym fakcie Prezesa Zarządu Fundacji.
5. W przypadku decyzji o przyjęciu grantu, Podmiot zobowiązany jest w terminie 14 dni od uzyskania informacji o jego przyznaniu podpisać umowę z Fundacją lub uzgodnić inny termin jej podpisania, jeśli z przyczyn od niego niezależnych nie jest możliwym jej podpisanie we wskazanym wyżej terminie. Niepodpisanie umowy w terminie ustalonym pomiędzy stronami będzie jednoznaczne z rezygnacją z otrzymanego grantu.
6. Przyznane granty wypłacane są w dwóch lub trzech transzach zgodnie z podpisaną pomiędzy Podmiotem a Fundacją umową, przy czym ostatnia transza wypłacana jest po rozliczeniu całości projektu (podmiot z własnych środków finansuje ostatnią transzę, Fundacja zwraca pieniądze po rozliczeniu wszystkich faktur związanych z projektem).
7. Podmiot, który otrzymał dofinansowanie będzie monitorowany w zakresie wdrażania dofinansowanego projektu.
8. Wnioskodawca rozlicza się z grantu na podstawie sprawozdań rzeczowo-finansowych, bieżącego i końcowego, tj.:
a) sprawozdanie bieżące, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszych Kryteriów,  składane jest po wykorzystaniu I transzy,
b) sprawozdanie końcowe, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszych Kryteriów,  składane jest w terminie 14 dni od zakończenia projektu.
9.  Podmiot ma prawo wprowadzić zmiany w kosztorysie projektu, tzn. przesunąć przyznane przez Fundację środki finansowe, jednak tylko w zakresie zapisanych w umowie pozycji finansowych. Samodzielne przesunięcie środków finansowych jest możliwe tylko w wymiarze do 10% sumy przyznanej i zapisanej w umowie na konkretne zadanie budżetowe. Wszelkie pozostałe zmiany rzeczowe i finansowe dotyczące projektu wymagają zgody Zarządu Fundacji i aneksu do umowy.

V. JAKIEGO RODZAJU PROJEKTY MOGĄ BYĆ DOFINANSOWANE?


1. Projekty powinny być skierowane do jak najszerszej grupy beneficjentów, bez ograniczania działań projektowych tylko do członków Podmiotów wnioskujących o grant. Projekt musi wpisywać się w cele statutowe Fundacji „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” ujęte w § 10 Statutu Fundacji, ze szczególnym uwzględnieniem:
upowszechniania rekreacji, kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim wykluczeniem zagrożonych.
2. Maksymalny okres realizacji projektu nie może przekroczyć 10 miesięcy.
3. Dofinansowanie z Fundacji nie przekroczy 80% kosztów projektu.
4. Rozliczając projekt Wnioskodawca musi wykazać pisemne potwierdzenie  wkładu własnego, w tym pochodzącego z innych źródeł w wysokości 20%, przy czym połowa tej sumy może być wkładem niefinansowym. Innymi źródłami nie mogą być środki uzyskane od Fundatora Fundacji: ANWIL S.A.,  niezależnie od sposobów ich przekazania. Dokumenty finansowe (oryginały i kopie) w tym zakresie organizacja przedstawi Fundacji razem ze sprawozdaniem końcowym. Dokumenty powinny zostać opisane „Sfinansowano ze środków......... jako wkład własny do projektu .............., realizowanego ze środków Fundacji  „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA”.
Wkładem własnym podmiotu może być również udokumentowany wkład niefinansowy w realizację projektu (do połowy wartości wkładu własnego). W tym przypadku organizacja zobowiązana jest oszacować wartość wkładu i przedstawić mechanizm, jakim posłużyła się podczas wyceny. W przypadku wolontariatu, organizacja powinna przedstawić umowę z wolontariuszem oraz karty pracy wolontariusza.
5. Podmiot ma prawo do składania nieograniczonej liczby wniosków indywidualnych
i partnerskich, jednak środki z Fundacji mogą być przyznane tylko  dla jednego  projektu indywidualnego oraz jednego projektu partnerskiego, czyli projektu realizowanego przy współpracy z innym podmiotem np. z inną organizacją pozarządową, firmą itp.

VI. CO ZWIĘKSZA ATRAKCYJNOŚĆ WNIOSKU?


1. Szerokie oddziaływanie społeczne i jak największa grupa beneficjentów projektu (bezpośrednich i pośrednich).
2. Partnerstwo z instytucjami i grupami w celu zapewnienia jak najatrakcyjniejszych form zajęć. W tym celu, projekt może być realizowany z innymi organizacjami, partnerami biznesowymi i publicznymi.
3. Pozytywny wpływ projektu na wyrównanie szans.
4. Realizacja założeń więcej niż jednego obszaru tematycznego.
5. Innowacyjny pomysł.
6. Większy niż minimalny udział własny organizatora w realizacji projektu.

W ramach realizowanych projektów winny być prowadzone działania służące kształtowaniu
i promowaniu postaw  zgodnych z ideą aktywnego i zdrowego stylu życia oraz inicjatywy służące zapewnieniu osobom w każdym wieku zdrowego życia.
Najlepsze pomysły i najlepiej napisane wnioski sfinansujemy w pełnej, wnioskowanej kwocie, lecz nie przekraczającej ustalonej wysokości dofinansowania projektu, która wynosi 15 000 zł.

VII. JAKIE DZIAŁANIA MOGĄ BYĆ FINANSOWANE?


Finansowane będą najlepsze projekty, zgodne ze Statutem Fundacji, obejmujące działania takie jak:
1. otwarte zajęcia sportowe pozaszkolne w placówkach oświatowych,
2. otwarte zajęcia sportowe i rekreacyjne dla osób starszych,
3. tworzenie kół sportowych i szkółek dla dzieci przedszkolnych,
4. wspólne wycieczki piesze i rowerowe,
5. organizacja turniejów i rozgrywek sportowych,
6. kampanie społeczne, eventy, happeningi oraz inne wydarzenia skoncentrowane na promowaniu pozytywnych postaw i zapobieganiu negatywnym skutkom niezdrowego stylu życia.

VIII. JAKIE INICJATYWY I KOSZTY NIE MOGĄ BYĆ FINANSOWANE?


Fundacja nie finansuje:
1. przedsięwzięć, które nie realizują celów statutowych Fundacji,
2. refundacji poniesionych już kosztów,
3. projektów bez własnego udziału finansowego wnioskodawcy,
4. formalnych programów nauczania,
5. bieżących kosztów instytucji np. remontów, inwestycji, opłat wynajmu i eksploatacji pomieszczeń,
6. honorarium księgowego oraz innych honorariów,
7. zakupu środków trwałych (w rozumieniu obowiązujących przepisów, obecnie są to środki
o wartości powyżej 10 000 netto, których użytkowanie jest dłuższe niż rok).

Wnioskodawca zobowiązuje się do przygotowania kryteriów naboru z najwyższą starannością
i przeprowadzenia rekrutacji do projektu w sposób przejrzysty, zgodnie z ogłoszonym przez niego regulaminem naboru. Szczegółowe zasady rekrutacji winne być opisane we wniosku
o grant.

IX.  TERMINY


• 23.09.2019 r. – ogłoszenie konkursu.
• 24.10.2019 r. – ostateczny termin składania wniosków wraz ze wszystkimi załącznikami, w przypadku wniosków wysłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego.
• do 22.11.2019 r. - ogłoszenie wyników konkursu.
• 22.11.2019 r. – 22.08.2020 r. - termin realizacji projektów i kwalifikowania wydatków.

 

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Wniosek Program sportowy pt. „Wybieram sport – skreślam nudę”
Wniosek Wybieram sport, skreślam nudę.doc
Sprawozdanie bieżące.doc
Sprawozdanie końcowe.docx

Powrót do aktualności