Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Aktualności

Rozpoczynamy rekrutację do programu stypendialnego dla studentów

2019/10/15 21:35 Rozpoczynamy rekrutację do programu stypendialnego dla studentów

Rusza druga edycja programu stypendialnego Fundacji "ANWIL DLA WŁOCŁAWKA" dla studentów. Nabór wniosków potrwa do 18 listopada. Szczegóły w regulaminie programu.

 

 

REGULAMIN

przyznawania i wypłacania stypendiów Fundacji „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” w Programie Stypendialnym „Młodzi z ANWILEM” w roku akademickim 2019/2020  dalej „Program”.    

Regulamin określa zasady przyznawania oraz wypłacania przez Fundację „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” (dalej także „Fundacja”) stypendiów studentom trzeciego roku studiów I stopnia, studentom studiów II stopnia oraz studiów jednolitych czwartego i piątego roku studiów stacjonarnych polskich uczelni publicznych, którzy są mieszkańcami miasta Włocławka albo gminy Brześć Kujawski, albo gminy Fabianki, albo gminy Lubanie, albo gminy wiejskiej Włocławek.

§ 1

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Rekrutacja – rekrutacja prowadzona przez Komisję Stypendialną na zasadach  określonych w Regulaminie;
 2. Uczelnia - uczelnia publiczna, utworzona przez organ państwa, w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 3. Stypendium – stypendium przyznawane Stypendyście na zasadach określonych niniejszym Regulaminem;
 4. Kandydat – osoba spełniająca warunki przewidziane w § 3 Regulaminu, ubiegająca się o przyjęcie do Programu;
 5. Stypendysta – student przyjęty do Programu, z którym Fundacja „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” zawarła umowę stypendialną;
 6. Wniosek – Wniosek o przyznanie stypendium w Programie Stypendialnym „Młodzi z ANWILEM” w roku akademickim 2019/2020, którego formularz, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu, wraz z dokumentami wskazanymi w § 4 ust. 3 Regulaminu;
 7. Komisja Stypendialna – komisja powołana przez Zarząd Fundacji, w której skład wchodzi przedstawiciel Fundacji „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” oraz przedstawiciele Fundatora Fundacji.
 8. Fundator Fundacji – ANWIL S.A.

§ 2

 1. Fundatorem Programu jest Fundacja „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” z siedzibą we Włocławku, ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy  w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000511071, REGON: 341580513, NIP: 888-311-99-78.
 2. Za prowadzenie i realizację Programu odpowiada Fundacja.
 3. Zarząd Fundacji określa wysokość funduszu stypendialnego na dany rok oraz liczbę osób, którym zostaną przyznane Stypendia.
 4. Za przeprowadzenie Rekrutacji odpowiada Komisja Stypendialna, która wybiera ze swojego grona Przewodniczącego. Skład Komisji Stypendialnej może ulec zmianie na każdym etapie Programu.

§ 3

O przyznanie Stypendium mogą ubiegać się studenci trzeciego roku studiów I stopnia, studiów II stopnia oraz studiów jednolitych czwartego i piątego roku studiów stacjonarnych polskich uczelni na kierunkach chemia, technologia chemiczna, analityka chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, mechanika i budowa maszyn, automatyka, elektryka, elektroautomatyka, inżynieria produkcji, systemy sterowania, którzy spełniają następujące warunki:

 1. są mieszkańcami miasta Włocławka, gminy Brześć Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie lub gminy wiejskiej Włocławek,
 2. uzyskali średnią ocen za ostatnie dwa semestry nauki 4,0 lub wyższą,
 3. w przypadku zaistnienia takiej możliwości zobowiązują się do odbycia ewentualnych praktyk lub stażu u Fundatora Fundacji,
 4. legitymują się udokumentowanymi szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie chemii, technologii chemicznej, analityki chemicznej, mechaniki i budowy maszyn, automatyki, elektryki, elektroautomatyki, energetyki, inżynierii produkcji, systemów sterowania oraz angażują się w realizację projektów w tych dziedzinach lub są autorem bądź współautorem opracowań naukowych, badań lub posiadają udokumentowane praktyki, staże studenckie, wymiany międzynarodowe, przynależność do kół studenckich,
 5. angażują się w działania społeczne (organizacje studenckie, fundacje, stowarzyszenia, instytucje społeczne, inne prowadzące działalność o takim charakterze, odbyte kursy, warsztaty),
 6. urodzeni są nie wcześniej niż w 1994 roku.

§ 4

 1. Kandydat ubiegający się o Stypendium zobowiązany jest wypełnić Wniosek dostępny na stronie internetowej: www.anwildlawloclawka.pl, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Wypełniony Wniosek należy wydrukować oraz dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą wraz z wymaganymi załącznikami do siedziby Fundacji „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” w nieprzekraczalnym terminie do dnia  18 listopada  2019 r.
 3. Do Wniosku w wersji papierowej należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających aktywności określone w § 3 ust. b), d) i e) Regulaminu.
 4. Wnioski złożone po terminie, określonym w ust. 2 powyżej (w przypadku Wniosków przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego), nie będą rozpatrywane.
 5. Rozpatrywane będą tylko kompletne Wnioski z załączonymi wszystkimi wymaganymi dokumentami.
 6. Wnioski, które zostaną rozpatrzone negatywnie, a nieodebrane
  w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników dotyczących przyznania Stypendiów zostaną zniszczone. Wnioski, osób którym przyznane zostaną Stypendia przechowywane będą do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych zgodnie
  z przepisami Ordynacji Podatkowej. Po tym okresie zostaną zniszczone.

§ 5

 1. Komisja Stypendialna ocenia studentów według następującej skali punktowej:
 1. średnia ocen za ostatnie dwa semestry nauki:
 • od 4,00 do 4,10                      1 punkt,
 • od 4,11 do 4,20                      2 punkty,
 • od 4,21 do 4,30                      3 punkty,
 • od 4,31 do 4,40                      4 punkty,
 • od 4,41 do 4,50                      5 punktów,
 • od 4,51 do 4,60                      6 punktów,
 • od 4,61 do 4,70                      7 punktów,
 • od 4,71 do 4,80                      8 punktów,
 • od 4,81 do 4,90                      9 punktów,
 • od 4,91 do 5,00                      10 punktów.

 

 1. opracowania naukowe, których jest autorem lub współautorem – do 10 punktów;
 2. zrealizowane projekty i badania naukowe – do 10 punktów;
 3. praktyki, staże studenckie, koła studenckie – do 5 punktów;
 4. udział w wymianach międzynarodowych – do 5 punktów,
 5. działalność w organizacjach studenckich, fundacjach, stowarzyszeniach, instytucjach społecznych (potwierdzony zaświadczeniami, referencjami ) – do 5 punktów;
 6. odbyte szkolenia, kursy, warsztaty (potwierdzone certyfikatami lub dyplomami) – do 5 punktów.
 1. W trakcie oceny punktowej Wniosku można uzyskać maksymalnie 50 punktów.  

§ 6

 1. Wnioski rozpatruje Komisja Stypendialna.
 2. Każdy z członków Komisji Stypendialnej przy ocenie Wniosków posługuje się oceną punktową określoną w § 5 ust. 1 Regulaminu, przyznając każdemu z Wniosków  ocenę indywidualną. O końcowej ocenie decyduje ocena średnia obliczona jako średnia arytmetyczna z ocen wszystkich członków Komisji Stypendialnej za poszczególne kryteria.
 3. Komisja Stypendialna przedkłada Zarządowi Fundacji proponowaną listę Stypendystów.
 4. Stypendia zostaną przyznane Kandydatom, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów. W przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych przez dwóch lub więcej Kandydatów, decyzję o przyznaniu Stypendium podejmie Zarząd Fundacji.
 5. Wyniki Programu podlegają zatwierdzeniu w formie uchwały Zarządu Fundacji.

§ 7

 1. Wysokość miesięcznego Stypendium wynosi 700,00 złotych brutto i wypłacane jest przez rok akademicki 2019/2020 (9 miesięcy).
 2. Warunkiem wypłaty Stypendium jest podpisanie ze Stypendystą umowy stypendialnej.
 3. Wypłaty Stypendiów będą dokonywane do 15 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy wskazany w umowie stypendialnej, o której mowa w ust. 2 powyżej.
 4. Pierwsza wypłata Stypendium nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Fundację podpisanej przez Stypendystę umowy stypendialnej i będzie obejmować wypłatę za okres począwszy od 01.10.2019 r.
 5. Obowiązki podatkowe dotyczące poboru podatku dochodowego od osób fizycznych
  i udokumentowania przychodów z tytułu Stypendium leżą po stronie Fundacji.
 6. Stypendium zostanie wypłacone w kwocie netto. Kwota wypłacona Stypendyście,
  o której mowa w ust. 1 zostanie pomniejszona o koszt podatku dochodowego od osób fizycznych.

§ 8

 1. Stypendysta zobowiązany jest przeznaczyć Stypendium na pokrycie kosztów związanych z rozwijaniem uzdolnień i zainteresowań w celu wykorzystania zdobytej wiedzy w przyszłości w pracy zawodowej lub podczas praktyk i stażu u Fundatora Fundacji.
 2. Stypendium nie może być przeznaczone na pokrycie kosztów związanych  
  z  zakupem artykułów alkoholowych i tytoniowych, itp.
 3. Fundacja może zażądać od Stypendysty złożenia oświadczenia o wykorzystaniu Stypendium zgodnie z Regulaminem.

§ 9

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 18 grudnia 2019 r.
 2. Decyzje o przyznaniu Stypendiów, zawierające imię i nazwisko Stypendysty zostaną ogłoszone na stronie internetowej Fundacji www.anwildlawloclawka.pl i będą mogły być publikowane w mediach.
 3. Stypendyści zostaną poinformowani o przyznaniu Stypendiów drogą mailową oraz telefoniczną.

                    § 10

Stypendysta w trakcie otrzymywania Stypendium zobowiązany jest do:

 1. informowania na piśmie Fundacji o zdarzeniach mających wpływ na tok studiów
   (urlop dziekański, długotrwała choroba),
 2. informowania na piśmie o zamiarze zmiany uczelni, kierunku studiów lub zamiarze ich przerwania.

                      § 11

 1. Fundacja wstrzyma wypłatę Stypendium albo cofnie jego przyznanie w następujących przypadkach:
 1. Stypendysta przedstawił niezgodne z prawdą dokumenty i oświadczenia, na podstawie których przyznano stypendium,
 2. Stypendysta nie kontynuuje nauki,
 3. Stypendysta uzyskał inne stypendium od Fundatora Fundacji,
 4. uczelnia wydała decyzję o zawieszeniu Stypendysty w prawach studenta,
 5. urlopu dziekańskiego, zmiany uczelni lub kierunku studiów.
 1. W przypadku cofnięcia przyznania Stypendium Fundacja ma prawo żądać zwrotu całości Stypendium wypłaconego Stypendyście.
 2. W przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości Fundacja ma prawo żądać potwierdzenia, że Stypendysta kontynuuje naukę.
 3. W razie zaprzestania nauki wnioskodawca zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania Fundacji o zaistniałym fakcie.

§ 12

Stypendysta wyraża zgodę na udostępnienie przez Fundatora Programu swoich danych personalnych oraz wizerunku w celach promocyjnych Programu Stypendialnego „Młodzi z ANWILEM”.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie lub wykraczających poza jego ramy decyzje podejmuje Zarząd Fundacji.

§ 14

Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 września 2019 r.

Załączniki:

Załącznik nr 1:
Wniosek o przyznanie stypendium w Programie Stypendialnym „Młodzi z ANWILEM” w roku akademickim 2019/2020.
Załącznik nr 2:
Oświadczenie Stypendysty.

Powrót do aktualności