Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Aktualności

Jutro upływa termin składania wniosków do programu stypendialnego

2020/09/24 15:38 Jutro upływa termin składania wniosków do programu stypendialnego

Do jutra tj. do 25 września można składać wnioski w VI już edycji programu stypendialnego "Primi inter Pares", którego celem jest wspieranie i rozwój wiedzy oraz talentów młodych ludzi. Zapraszamy zdolnych i zaangażowanych społecznie uczniów VIII klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych, spełniających kryteria regulaminu, do aplikowania..

REGULAMIN

przyznawania i wypłacania stypendiów w Programie stypendialnym „Primi inter pares” (dalej: „Regulamin”)

Fundacji „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA”

uczniom zamieszkałym w mieście Włocławek, gminie Brześć Kujawski, gminie Fabianki, gminie Lubanie i gminie wiejskiej Włocławek i uczęszczającym do szkół na terenie miasta Włocławka, gminy Brześć Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek w roku szkolnym 2020/2021.

Regulamin określa zasady przyznawania oraz wypłacania stypendiów uczniom VIII klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych przez Fundację „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” (dalej: „Fundacja”).          

§ 1

 1. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie VIII klas szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Włocławka albo, gminy Brześć Kujawski, albo gminy Fabianki, albo gminy Lubanie, albo gminy wiejskiej Włocławek, spełniający łącznie następujące warunki:
 1. są mieszkańcami albo miasta Włocławka, albo gminy Brześć Kujawski, albo gminy Fabianki, albo gminy Lubanie, albo gminy wiejskiej Włocławek,
 2. osiągnęli średnią z przedmiotów na świadectwie z ubiegłego roku szkolnego 4,80 lub wyższą;
 3. legitymują się udokumentowanymi, szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie nauki, sportu, kultury, sztuki;
 4. w roku przyznania stypendium nie ukończą 19 lat - uczniowie szkół ponadpodstawowych o 4-letnim programie nauki lub 20 lat - uczniowie szkół ponadpodstawowych o 5-letnim programie nauki;
 5. angażują się  w działania społeczne.
 1. Stypendium może zostać przyznane osobie, spełniającej łącznie warunki określone w ust. 1 lit. a)-e) powyżej, która uzyskała określoną przez Fundację minimalną liczbę punktów zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu oraz podpisała dokumenty, o których mowa w §8 ust. 1 Regulaminu („dalej: „Stypendysta”).
 2. Fundacja określa wysokość funduszu stypendialnego na dany rok szkolny oraz liczbę osób, którym zostaną przyznane stypendia.                                         

§ 2

 1. Wniosek o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2020/2021 w imieniu niepełnoletniego ucznia składa rodzic lub prawny opiekun. Uczeń pełnoletni składa wniosek we własnym imieniu.
 2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2020/2021 stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Do wniosku należy dołączyć:
 1. kopię świadectwa z roku szkolnego 2019/2020 poświadczoną za zgodność z oryginałem przez szkołę, do której uczeń uczęszcza,
 2. zaświadczenie o uzyskanych wynikach z egzaminu ósmoklasisty , w przypadku ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020,
 3. kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia (np. ze szkoły, klubu sportowego, itp.) oraz jego zaangażowanie społeczne w roku szkolnym 2019/2020, poświadczone za zgodność z oryginałem przez ich wystawcę.

§ 3

Wnioskodawcy ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za prawdziwość danych podanych w dokumentach, o których mowa w § 2 Regulaminu.                         

§ 4

 1. Wniosek o przyznanie stypendium na rok szkolny 2020/2021 wraz z kompletem wymaganych dokumentów  należy dostarczyć do Fundacji  lub przesłać pocztą  na adres: Fundacja „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek do dnia 25 września  2020 r.
 2. Wniosek złożony po terminie określonym w ust. 1 powyżej (w przypadku wniosków przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego) nie będzie rozpatrywany.
 3. Rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski z załączonymi wszystkimi wymaganymi dokumentami.
 4. Prawidłowo złożonym wnioskom Fundacja nada indywidualny numer identyfikacyjny, o czym powiadomi wnioskodawcę e-mailem na podany we wniosku adres.
 5. Wnioski o przyznanie stypendiów, które zostaną rozpatrzone negatywnie, a nie odebrane w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników dotyczących przyznania stypendiów zostaną zniszczone.            Wnioski, osób którym przyznane zostaną stypendia  przechowywane będą do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych zgodnie z przepisami Ordynacji Podatkowej. Po tym okresie, zostaną zniszczone.

§ 5

 1. Ustala się następującą skalę punktową:
 1. średnia ocen z poprzedniego roku szkolnego:
 • od 4,80 do 4,85                       1 punkt
 • powyżej 4,85 do 4,99              2 punkty,
 • powyżej 4,99 do 5,25              3 punkty,
 • powyżej 5,25 do 5,50              4 punkty,
 • powyżej 5,50                           5 punktów.
 1. za szczególne osiągnięcia indywidualne w nauce, sporcie, kulturze, sztuce:
 • uczestnik szkolnej i powiatowej olimpiady, konkursu, zawodów      1 punkt,
 • uczestnik wojewódzkiej olimpiady, konkursu, zawodów                   2 punkty,
 • laureat lub finalista wojewódzkiej olimpiady, konkursu, zawodów    3 punkty,
 • uczestnik ogólnopolskiej olimpiady, konkursu, zawodów                 4 punkty,
 • laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady, konkursu, zawodów  5 punktów.

Dla Komisji Stypendialnej określenie „ogólnopolski” oznacza, że konkurs realizowany jest wieloetapowo np. etap szkolny, powiatowy, centralny itp. Komisja nie uznaje za ogólnopolskie konkursów lub olimpiad, które noszą taką nazwę, ale w swoich regulaminach nie przewidują realizacji więcej niż jednego etapu.

Maksymalna liczba punktów, którą wnioskodawca może uzyskać za osiągnięcia             wymienione w ust. 1 lit. b) powyżej to 15 punktów. Punkty przyznane za osiągnięcia w olimpiadach, konkursach lub zawodach, w jednej dziedzinie, w poszczególnych etapach, nie sumują się.

 1. za udokumentowaną działalność społeczną 1 punkt.

§ 6

 1. Wysokość miesięcznego stypendium wynosi:
 1. dla uczniów VIII  klasy szkoły podstawowej 200 zł,
 2. dla uczniów szkół ponadpodstawowych 300 zł.
 1. Stypendia będą przyznawane za okres od 1 września 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.

§ 7

 1. Wnioski stypendialne rozpatruje Komisja Stypendialna powołana przez Fundację.
 2. Rozpatrzenie wniosków przez Komisję Stypendialną nastąpi do dnia  30 października 2020 r.
 3. Komisja Stypendialna przedkłada Fundacji proponowaną listę stypendystów.
 4. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Fundacja. Niniejsza decyzja jest nieodwołalna.

§ 8

 1. Warunkiem wypłaty stypendium jest podpisanie umowy stypendialnej oraz złożenie prawidłowo wypełnionego oświadczenia stypendysty (dalej: „oświadczenie”).
 2. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Wypłaty stypendiów będą dokonywane do 15 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy wskazany we wniosku o przyznanie stypendium.
 4. Pierwsza wypłata stypendium nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Fundację podpisanej przez wnioskodawcę umowy stypendialnej wraz z oświadczeniem.
 5. Wnioskodawca przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za złożenie oświadczenia niezgodnego z rzeczywistością.
 6. Wnioskodawca jest obowiązany niezwłocznie poinformować Fundację o zmianie stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia, nie później niż przed wypłatą stypendium za miesiąc, którego dotyczy zmiana.
 7. O zmianie stanu faktycznego, mającego wpływ na przyznanie stypendium, po wypłacie, uczeń lub wnioskodawca zobowiązany jest zawiadomić Fundację w ciągu 30 dni od daty zmiany.

§ 9

 1. Stypendysta zobowiązany jest przeznaczyć stypendium na pokrycie kosztów dotyczących:
  • wyżywienia w szkole,
  • zakupu podręczników szkolnych, książek naukowych, lektur, atlasów, słowników i książek do nauki języków obcych, artykułów papierniczych, przyborów malarskich,
  • zakupu plecaka/tornistra szkolnego,
  • zakupu odzieży i obuwia do kwoty łącznej 400 zł na rok w przypadku uczniów szkół podstawowych, 500 zł na rok w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych,
  • zakup sprzętu elektronicznego (z wyjątkiem telefonów komórkowych) oraz programów komputerowych,
  • dojazdów środkami transportu zbiorowego: do szkoły, na konkursy, olimpiady i zajęcia dodatkowe,
  • wycieczek szkolnych, wyjść do teatru, filharmonii, opery, muzeum itp.,
  • wyjazdów edukacyjnych oraz obozów sportowych i harcerskich,
  • finansowania udziału ucznia w kołach naukowych, w konkursach, olimpiadach i innych wydarzeniach edukacyjnych,
  • finansowania udziału w dodatkowych zajęciach i kursach (np. kurs na prawo jazdy oraz opłata za jeden egzamin, kursy językowe, zajęcia sportowe),
  • opłat rekrutacyjnych na studia (maksymalnie na dwa kierunki),
  • opłat za abonament internetowy oraz założenie internetowego łącza.
 1. Stypendium nie może być przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z:
  • wyposażeniem domu (np. meble),
  • remontem,
  • rachunkami za telefon i innymi bieżącymi opłatami gospodarstwa domowego (z wyłączeniem założonego ze stypendium łącza internetowego),
  •  zakupem artykułów alkoholowych i tytoniowych itp.

§ 10

 1. Stypendysta jest zobowiązany do wykorzystania stypendium zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób określony w Regulaminie oraz do złożenia Fundacji sprawozdania z jego wydatkowania wraz z kserokopiami faktur/rachunków/dowodów wpłaty, wystawionych imiennie na Stypendystę, w terminie do dnia 15 lipca 2021 r. Sprawozdanie należy złożyć na formularzu, który stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
 2. Okres kwalifikowania kosztów, o których mowa w § 9 ust. 1 powinien obejmować okres od 1 września 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.
 3. W przypadku niewykorzystania lub wykorzystania stypendium niezgodnie z postanowieniami Regulaminu uczeń nie będzie mógł aplikować o przyznanie stypendium w kolejnym roku szkolnym.

§ 11

 1. Fundacja wstrzyma wypłatę stypendium albo cofnie jego przyznanie w następujących przypadkach:
 1. Stypendysta przedstawił niezgodne z prawdą dokumenty i oświadczenia, na podstawie których przyznano stypendium,
 2. Stypendysta nie kontynuuje nauki,
 3. Stypendysta uzyskał inne stypendium od ANWIL S.A., fundatora Fundacji bądź innej spółki z Grupy Kapitałowej ORLEN.
 1. W przypadku cofnięcia przyznania stypendium Fundacja ma prawo żądać zwrotu całości stypendium wypłaconego Stypendyście.
 2. W przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości Fundacja ma prawo żądać potwierdzenia, że uczeń kontynuuje naukę.
 3. W razie zaprzestania nauki Stypendysta/opiekun prawny zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania Fundacji o zaistniałym fakcie.

                                                                       § 12

Lista Stypendystów, w formie indywidualnych numerów identyfikacyjnych,  zastanie opublikowana  na stronie internetowej Fundacji www.anwildlawloclawka.pl do dnia 6 listopada 2020 r.

                                                                       § 13

Fundacja zastrzega sobie prawo do:

 1. ankietowania Stypendystów pod kątem realizacji programu stypendialnego,
 2. kontaktu z wybranymi stypendystami w związku ze statutowymi działaniami Fundacji.

                                                                       § 14

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie lub wykraczających poza jego ramy decyzje podejmuje Fundacja.

§ 15

Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2020 r.

 

Załącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2020/2021

Załącznik nr 2 - Oświadczenie stypendysty.

Załącznik nr 3 - Sprawozdanie z wydatkowania stypendium (Rozliczenie stypendium)

Powrót do aktualności