Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Aktualności

Rusza nabór wniosków do programu sportowego

2020/10/17 08:10 Rusza nabór wniosków do programu sportowego

Fundacja ANWIL DLA WŁOCŁAWKA zaprasza do udziału w drugiej edycji programu „Wybieram sport – skreślam nudę”. Program koncertuje się na wspieraniu rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży, działań promujących zdrowy styl życia oraz poprawiających jakość życia osób starszych ze szczególnym uwzględnieniem działań skierowanych do osób niepełnosprawnych. Na wnioski czekamy do 20 listopada.

Sportowy program wpisuje się jednocześnie w trzy cele statutowe Fundacji, które zostały sformułowane jako upowszechnianie rekreacji, kultury fizycznej i sportu, ochronę i promocję zdrowia oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim wykluczeniem zagrożonych.
W ramach programu wsparcie w postaci grantu mogą uzyskać najbardziej wartościowe inicjatywy służące kształtowaniu i promowaniu postaw  zgodnych z ideą aktywnego i zdrowego stylu życia oraz projekty służące zapewnieniu osobom w każdym wieku zdrowego życia takie jak: otwarte zajęcia sportowe pozaszkolne w placówkach oświatowych, otwarte zajęcia sportowe i rekreacyjne dla osób starszych, tworzenie kół sportowych i szkółek dla dzieci przedszkolnych, wspólne wycieczki piesze i rowerowe, organizacja turniejów i rozgrywek sportowych lub kampanie społeczne, eventy, happeningi oraz inne wydarzenia skoncentrowane na promowaniu pozytywnych postaw i zapobieganiu negatywnym skutkom niezdrowego stylu życia.

 

Regulamin Programu grantowego „Wybieram sport – skreślam nudę” – II edycja

(dalej „Regulamin")

Organizatorem Programu grantowego „Wybieram sport – skreślam nudę” – II edycja jest Fundacja „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” z siedzibą we Włocławku, ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000511071, REGON: 341580513, NIP: 888-311-99-78, zwana dalej „Organizatorem" lub „Fundacją".

§ 1

Postanowienia ogólne

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Programie - należy przez to rozumieć Program grantowy  „Wybieram sport – skreślam nudę” – II edycja, organizowany przez Fundację;
 2. Zarządzie Fundacji - należy przez to rozumieć Zarząd Fundacji „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA”;
 3. Radzie Fundacji - należy przez to rozumieć Radę Fundacji „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA”;
 4. Radzie Programowej - należy przez to rozumieć Radę Programową Fundacji „ANWIL DLA         WŁOCŁAWKA”;
 5. Grancie - należy przez to rozumieć świadczenie pieniężne przekazywane przez Fundację poprzez zawarcie umowy z Grantobiorcą („Umowa”) w celu realizacji Projektu;
 6. Wniosku - należy przez to rozumieć wniosek o dofinansowanie Projektu złożony przez Wnioskodawcę w ramach Programu. Formularz wniosku dostępny jest na stronie https://www.anwildlawloclawka.pl;
 7. Wnioskodawcy - należy przez to rozumieć działające na terenie miasta Włocławek, gminy Brześć Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek organizacje pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w Ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.); uczelnie wyższe – publiczne i niepubliczne, o których mowa w Ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, o których mowa w Ustawie o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.), koła gospodyń wiejskich, o których mowa w Ustawie o kołach gospodyń wiejskich z dnia 9 listopada 2018 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 553), Grupy nieformalne, składające Wniosek o udzielenie Grantu;
 8. Grupie nieformalnej  - należy rozumieć grupę składającą się z co najmniej trzech osób pełnoletnich, które wspólnie chcą realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadają osobowości prawnej, np. nauczyciele, grupa znajomych, koło naukowe, rada rodziców, grupa młodzieży, pracownicy ANWIL S.A. Osoby małoletnie mogą być członkami Grupy nieformalnej pod warunkiem, że grupę tworzą min. trzy osoby dorosłe. W przypadku Grup nieformalnych wymagane jest pozyskanie partnera, będącego organizacją pozarządową i podpisanie z nim umowy o współpracy, która określi zakres współpracy i odpowiedzialność obu stron. Organizacja pozarządowa będąca partnerem będzie podpisywać Umowę z Fundacją i wraz z Wnioskodawcą będzie odpowiedzialna za realizację Projektu i jego rozliczenie;
 9. Grantobiorcy - należy przez to rozumieć Wnioskodawcę, któremu na podstawie decyzji Zarządu Fundacji przy rekomendacji Rady  Programowej oraz Rady Fundacji przyznano Grant;
 10. Projekcie - należy przez to rozumieć szczegółowy plan inicjatywy społecznej określonej we Wniosku wraz z kosztorysem jego wykonania.

§ 2

Cel Programu

 1. Celem Programu  jest wsparcie inicjatyw wpływających na rozwój fizyczny dzieci i młodzieży, promujących zdrowy styl życia oraz poprawiających jakość życia osób starszych ze szczególnym uwzględnieniem działań skierowanych do osób niepełnosprawnych.
 2. Konkurs realizuje jednocześnie trzy cele statutowe Fundacji, które zostały sformułowane jako upowszechnianie rekreacji, kultury fizycznej i sportu, ochronę i promocję zdrowia oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim wykluczeniem zagrożonych.

§ 3

Zasady Programu

 1. Program prowadzony jest na terenie miasta Włocławek, gminy Brześć Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek.
 2. Projekt musi być realizowany w okresie między 16 grudnia 2020 r. a 31 sierpnia 2021 r.
 3. Podstawą uczestnictwa w Programie jest prawidłowo złożony Wniosek, zgodnie z zasadami określonymi     w  § 4 Regulaminu.
 4. Program adresowany jest do Wnioskodawców, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
 5. Wnioskodawcą nie może być:
 1. partia i organizacja polityczna lub podmiot przez nie utworzony;
 2. związek zawodowy;
 3. organizacja pracodawców;
 4. przedsiębiorca;
 5. osoba fizyczna;
 6. wspólnota mieszkaniowa;
 7. sołectwo;
 8. spółka prawa handlowego;
 9. przedsiębiorstwo społeczne (np. spółdzielnia socjalna, organizacja pozarządowa prowadząca działalność gospodarczą, spółka non-profit).
 1.  Granty mogą zostać przeznaczone wyłącznie na Projekty w obszarze:
 1. upowszechniania rekreacji, kultury fizycznej i sportu,
 2. przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim wykluczeniu  zagrożonych,
 3. ochrony i promocji zdrowia.

7.   Granty zostaną przyznane wybranym Projektom, które:

 1. obejmują otwarte zajęcia sportowe pozaszkolne w placówkach oświatowych, otwarte zajęcia sportowe i rekreacyjne dla osób starszych, tworzenie kół sportowych i szkółek dla dzieci przedszkolnych, wspólne wycieczki piesze i rowerowe,
 2. są związane z organizacją turniejów i rozgrywek sportowych,
 3. dotyczą organizacji kampanii społecznych, eventów, happeningów oraz innych wydarzeń skoncentrowanych na promowaniu pozytywnych postaw i zapobieganiu negatywnym skutkom niezdrowego stylu życia,
 4. mają określony cel i konkretną grupę odbiorców, zaplanowane działania, rezultaty oraz realne koszty realizacji;
 5. realizowane są na terenie działania Fundacji.

8.   Łączna pula przeznaczona na wszystkie Granty w Programie wynosi: 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt  tysięcy złotych).

§ 4

Wnioskowanie do Programu

 1. Wniosek wypełniony na formularzu (dostępnym na stronie Fundacji pod adresem http://www.anwildlawloclawka.pl/pl-konkursy-grantowe) wraz z kompletem dokumentów należy składać w Biurze Fundacji, ul. Toruńska 222 we Włocławku lub przesłać do Fundacji pocztą na adres: Fundacja „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek, w terminie, który został określony w  ust. 6 poniżej.
 2. Wnioskodawca dołącza do Wniosku następujące dokumenty:
 1. aktualny statut podmiotu,
 2. wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym lub inny dokument potwierdzający status Wnioskodawcy,
 3. zaświadczenie o braku zaległości finansowych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego (wydane nie później niż miesiąc przed dniem złożenia Wniosku) lub oświadczenie o braku zaległości finansowych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego, podpisane przez upoważnione osoby,
 4. oświadczenie o braku występowania w stosunku do Wnioskodawcy przesłanek do postawienia w stan likwidacji/upadłości;
 5. pełnomocnictwo potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wnioskodawcy, w przypadku gdy Wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika.
 1. Jeżeli podmiotem ubiegającym się o Grant jest Grupa nieformalna do Wniosku należy dołączyć umowę o współpracy zawartą z partnerem oraz dokumenty, o których mowa w ust. 2 powyżej (dotyczy partnera).
 2. Jeden Wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa Wnioski w ramach Programu,  w tym jeden

      indywidualny oraz jeden partnerski.

 1. Potwierdzeniem złożenia Wniosku jest otrzymanie od Organizatora zwrotnej wiadomości e-mail.
 2. Wnioski należy składać w terminie od 19 października 2020 r. do 20 listopada 2020 r.
 3. Wnioski należy składać wybierając jeden z 2 (dwóch) koszyków grantowych:
 1. koszyk I (Granty o wartości do 3 tys. zł ) – Grupy nieformalne oraz Projekty skierowane do bardzo małych grup odbiorców (do 10 osób);
 2. koszyk II (Granty o wartości do 15 tys. zł) – wszystkie podmioty, które mogą być Wnioskodawcami w rozumieniu Regulaminu oraz Projekty skierowane do grupy odbiorców powyżej 10 osób.
 1. Maksymalna wysokość Grantu może stanowić 90 % kosztów Projektu, a 10 % Wnioskodawca wnosi jako wkład własny finansowy albo niefinansowy.
 2. Wnioski po formalnej akceptacji opiniowane są pod względem merytorycznym przez Radę Programową, a następnie przez Radę Fundacji, które oceniając Wnioski tworzą listy rankingowe w poszczególnych koszykach grantowych, wyłaniając w ten sposób najlepsze inicjatywy, które otrzymają rekomendację do przyznania Grantu na realizację Projektu.
 3.  Ostateczną decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu Grantu podejmuje w drodze uchwały Zarząd Fundacji.
 4.  Wnioski niepełne, nieprawidłowo wypełnione, bez udzielonych zgód/oświadczeń, o których mowa w ust. 2 powyżej, niespełniające innych wymogów formalnych określonych w Regulaminie lub złożone po terminie - nie będą rozpatrywane.
 5.  Organizator może wykluczyć Wnioskodawcę/Grantobiorcę z Programu również w przypadku:
 1. naruszenia postanowień Regulaminu przez Wnioskodawcę/Grantobiorcę na jakimkolwiek etapie Programu;
 2. stwierdzenia, że oświadczenia złożone przez Wnioskodawcę/Grantobiorcę są niezgodne z prawdą, w szczególności złożenia przez Wnioskodawcę/Grantobiorcę nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik Programu lub na realizację Umowy;
 3. wpływania przez Wnioskodawcę/Grantobiorcę na wynik Programu w sposób niezgodny z Regulaminem;
 4. podjęcia przez Wnioskodawcę/Grantobiorcę innych działań lub zaniechań niezgodnych z Regulaminem, przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub zasadami współżycia społecznego lub działań godzących w wizerunek lub dobre imię Organizatora.
 1. W wyjątkowych sytuacjach Fundacja może zwrócić się do Wnioskodawcy o uzupełnienie treści Wniosku lub dostarczenie dodatkowych dokumentów w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wnioskodawcę zawiadomienia. Nieusunięcie wskazanych braków formalnych w terminie skutkuje odrzuceniem Wniosku.
 2.  Wnioski będą rozpatrywane w terminie od 20 listopada 2020 r. do 15 grudnia 2020 r.
 3.  Wyniki Programu Organizator ogłosi na stronie https://www.anwildlawloclawka.pl do 16 grudnia 2020 r.

 

§ 5

Zasady przyznawania Grantów

 1. Organizator oceni Wnioski pod względem formalnym w oparciu o następujące kryteria:
 1. Wniosek został złożony w wyznaczonym terminie, tj. od 19 października 2020 r. do 20 listopada 2020 r.;
 2. kompletny Wniosek został złożony na formularzu dostępnym na stronie https://www.anwildlawloclawka.pl;
 3. Wniosek został złożony przez podmiot, który zgodnie z Regulaminem może być Wnioskodawcą;
 4. do Wniosku dołączony został kosztorys Projektu według wzoru zamieszczonego w formularzu Wniosku;
 5. do Wniosku dołączone zostały skan statutu (lub innego właściwego dokumentu regulującego zgodnie z prawem funkcjonowanie Wnioskodawcy), wydruku informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa Uustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpisu do innego odpowiedniego rejestru oraz dokumenty poświadczające możliwość zawierania umów cywilno-prawnych, w tym zwłaszcza zdolność do zaciągania zobowiązań finansowych.

2.   Wnioski, które spełniają kryteria formalne, zostaną przekazane Radzie Programowej, a następnie Radzie Fundacji do oceny merytorycznej. Pod uwagę będą brane, w szczególności poniższe kryteria:

 1. oryginalność Projektu, wyróżniającego się atrakcyjnością oraz innowacyjnością działań w odniesieniu do grupy odbiorców,
 2. jakość koncepcji (formy realizacji, harmonogram, kosztorys, promocja i komunikacja działań projektu,

zarządzanie Projektem),

 1. liczba odbiorców projektu,
 2. większy niż minimalny udział własny organizatora w realizacji projektu,
 3. pomysł na kontynuację projektu w przyszłości,
 4. zaangażowanie do współpracy lokalnych  grup społecznych i instytucji,
 5. dostosowanie koncepcji do aktualnie panującej sytuacji epidemiologicznej.

 

 1. W przypadku, gdy dany Wnioskodawca zrezygnuje z przyznanego Grantu, w szczególności nie zawrze Umowy, Zarządowi Fundacji przysługuje prawo do przekazania Grantu kolejnemu Wnioskodawcy z listy rankingowej w danym koszyku.
 2. Złożenie Wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem Grantu.
 3. Fundacja skontaktuje się wyłącznie z Wnioskodawcami, których Wnioski spełniły wszystkie wymagania określone w ust. 1-2 powyżej.
 4. W przypadku podjęcia przez Zarząd Fundacji decyzji o przyznaniu Grantu Wnioskodawcy, Grant zostanie wypłacony na mocy Umowy, zawartej między Grantobiorcą a Fundacją.
 5. Fundacja nie ponosi żadnych opłat, kosztów i podatków związanych z wypłatą Grantu, chyba że inaczej wynikać będzie z postanowień Umowy.

§ 6

Kwalifikowalność wydatków

1. Wydatki uprawnione, które finansowane mogą być ze środków przekazanych przez Organizatora w ramach Grantu obejmują:

 1. materiały, narzędzia i usługi potrzebne do realizacji Projektu i bezpośrednio wykorzystywane w działaniach projektowych;
 2. transport uczestników Projektu, przewóz materiałów;
 3. promocję Projektu;
 4. koszty administracyjne bezpośrednio związane z Projektem - np. druk materiałów, wynajem pomieszczeń do przeprowadzenia działań, artykuły biurowe, wysyłka materiałów;
 5. wynagrodzenia dla specjalistów, bez których realizacja Projektu nie jest możliwa.
 1. Potrzeba zatrudnienia koordynatora Projektu powinna zostać starannie uzasadniona, a wynagrodzenie koordynatorów nie może przekraczać 10% (dziesięciu procent) wartości Grantu.
 2. Wszelkie wydatki inne niż wskazane w ust. 1 powyżej są wydatkami nieuprawnionymi i nie mogą być finansowane ze środków przekazanych w ramach Grantu. W szczególności wydatkami nieuprawnionymi są:
 1. bieżąca działalność organizacji;
 2. udzielanie pożyczek;
 3. działania, które zostały już zrealizowane;
 4. bezpośrednia pomoc finansowa dla osób fizycznych;
 5. zagraniczne i krajowe wycieczki i wyjazdy  (z wyjątkiem wycieczek o charakterze edukacyjnym w obrębie województwa kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego);
 6. kary, grzywny i odsetki karne;
 7. zakup napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych;
 8. podatek dochodowy od osób prawnych;
 9. prowadzenie działalności gospodarczej.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo monitorowania oraz oceny sposobu i efektów wykorzystania przyznanych Gantów.
 2. Grantobiorca w trakcie realizacji Projektu nie może pobierać od jego uczestników żadnych opłat.
 3. Szczegółowe określenie praw i obowiązków stron, w tym zasady rozliczenia Grantu wskazane zostaną w  Umowie.

                                                                                § 7

Sposób dofinansowania Projektów i rozliczenie

 1. Środki finansowe (Grant) zostaną przekazane na mocy Umowy zawartej pomiędzy Organizatorem, a Grantobiorcą. Do Umowy dołączony będzie Wniosek z aktualnym opisem Projektu oraz kosztorysem.
 2. Grantobiorca jest zobowiązany do wykorzystania otrzymanego Grantu wyłącznie na cel wskazany w Umowie. Wykorzystanie Grantu w innym celu niż określony w Umowie jest niedopuszczalne i będzie stanowiło podstawę dla Organizatora do żądania zwrotu Grantu.
 3. Przed zawarciem Umowy Organizator dopuszcza możliwość zgłoszenia Wnioskodawcy propozycji zmian do założeń Projektu, jego treści merytorycznej oraz kosztorysu. W takim przypadku zaakceptowanie i wprowadzenie zmian przez Wnioskodawcę będzie warunkiem przyznania Grantu i zawarcia Umowy.
 4. Granty wypłacone będą Grantobiorcom po otrzymaniu przez Organizatora podpisanej przez obie strony Umowy, na konto podane we Wniosku i w Umowie.
 5. Granty wypłacane są w dwóch transzach: I transza – 90 % wartości Grantu, zgodnie z podpisaną Umową;  II transza w wysokości 10 % wartości Grantu wypłacana jest po rozliczeniu całości Projektu – co oznacza, że Grantobiorca z własnych środków finansuje ostatnią transzę, a Fundacja zwraca środki finansowe po rozliczeniu wszystkich dokumentów związanych z Projektem.
 6. W terminie do 1 (jednego) miesiąca od dnia zakończenia realizacji Projektu Grantobiorca zobowiązany jest złożyć sprawozdanie końcowe zawierające:
 1. podsumowanie Projektu w formie opisowej (według wzoru dostępnego na stronie https://www.anwildlawloclawka.pl);
 2. rozliczenie kosztów i kopie dokumentów księgowych dotyczących realizacji Projektu oraz         potwierdzenia przeprowadzenia transakcji przelewowych;
 3. co najmniej 5 (pięć) zdjęć, jeżeli Projekt to umożliwia, obrazujących zrealizowany Projekt w formie wydruku oraz cyfrowej, opcjonalnie materiał video (do 1,5 minuty),
 4. raport zawierający przykłady materiałów promocyjnych, informacyjnych lub o podobnym przeznaczeniu (tj. zagadnień w artykułach i wzmiankach prasowych oraz w informacjach i audycjach nadawanych przez radio, telewizję, agencje informacyjne) dotyczących Projektu.
 5. Rozliczenie kosztów powinno być zgodne z dołączonym do Wniosku kosztorysem, a wszelkie odstępstwa od kosztorysu wymagają uprzedniej akceptacji Organizatora.

8. Organizatorowi na podstawie Umowy, przysługiwać będzie prawo do zakwestionowania wydatków niezgodnych z przedłożonym kosztorysem i zażądania zwrotu odpowiedniej części Grantu określonego w Umowie.

9.  Wszystkie dokumenty księgowe dokumentujące koszty Projektu powinny być wystawione na Grantobiorcę, najpóźniej do dnia zakończenia realizacji Projektu wskazanego we Wniosku.

§ 8

Przetwarzanie danych osobowych oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku

 1. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Projektu lub Umowy, zaistnieje konieczność dostępu do lub przekazania danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, Organizator i Wnioskodawca zawrą przed rozpoczęciem przetwarzania takich danych odpowiednią, odrębną umowę, której przedmiotem będą zasady i warunki ochrony oraz przetwarzania tych danych.
 2. Grantobiorca - w przypadku zamiaru utrwalenia przez Organizatora przebiegu realizacji Projektu w formie materiału video lub dokumentacji fotograficznej - zobowiązuje się uzyskać dla Organizatora zgodę osób biorących udział w Projekcie na nagranie oraz rozpowszechnianie ich wizerunku, wyrażoną w formie pisemnej.

§ 9

Prawa autorskie

Wnioskodawca udziela Organizatorowi - z chwilą przekazania - nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie oraz nieograniczonej terytorialnie, w tym zwłaszcza na terytorium Polski, licencji na korzystanie z materiałów przekazanych Organizatorowi w związku z Projektem stanowiących utwory w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: „Utwory") w celach promocyjnych i informacyjnych Organizatora, na następujących polach eksploatacji:

 1. rozpowszechnianie Utworu poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 2. utrwalenie na jakimkolwiek nośniku, w tym audiowizualnym lub audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
 3. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach audiowizualnych, płytach CD, DVD i innych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu;
 4. wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Utworu, w tym, w szczególności, techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 5. prawo obrotu w kraju i za granicą;
 6. wypożyczanie, najem, wymiana i inne rozporządzanie, wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej oraz do innych nośników danych;
 7. nadawanie za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną jakimkolwiek systemem za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i niekodowany), wraz z prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych, nadawanie internetowe, równoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) przez inną organizację radiową lub telewizyjną lub jakikolwiek inny podmiot, także wybranych fragmentów, w tym także simulcasting lub web casting; nadawanie za pośrednictwem satelity; reemisja;
 8. wykorzystanie na stronach internetowych (w tym na stronach internetowych Organizatora, ANWIL S.A. i PKN ORLEN S.A.), zarówno w wersji polskiej, jak i w dowolnych innych wersjach językowych;
 9. wykorzystanie w utworach multimedialnych;
 10. wprowadzenie do obrotu, w tym - przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
 11. wykorzystywanie Utworu w całości i we fragmentach do celów promocyjnych i reklamy (w tym w celu wykorzystywania Utworów, w całości lub części, dla oznaczenia innych produktów lub usług);
 12. wykorzystanie materiałów w mediach wewnętrznych Organizatora, ANWIL S.A. i PKN ORLEN S.A. zarówno w wersji polskiej, jak i w dowolnych innych wersjach językowych;
 13. swobodna ingerencja w treść i formę Utworów oraz rozpowszechnianie zmienionych w ten sposób Utworów w dowolny sposób i dowolnymi środkami (w szczególności w przypadku, gdy dokonywana zmiana spowodowana jest dostosowaniem Utworu do określonych okoliczności, takich jak np. rodzaj nośnika, na którym Utwór ma zostać utrwalony);
 14. publiczne wykonywanie lub odtwarzanie Utworu, wyświetlanie jakąkolwiek techniką na pokazach otwartych i zamkniętych, biletowanych i niebiletowanych, w tym w kinach, teatrach na pokładach samolotów, statków, autobusów lub innych środków komunikacji, w hotelach, obiektach gastronomicznych, kulturalnych, sportowych lub użyteczności publicznej, na pokazach otwartych i zamkniętych, festiwalach, konkursach, wystawach - niezależnie od rodzaju i wielkości widowni;
 15. sporządzanie reklam, filmów itp. przez Organizatora lub osobę trzecią na zlecenie Organizatora na podstawie całości lub części Utworów.

§ 10

Zasady posługiwania się logotypem

Zasady posługiwania się logotypem lub nazwą Organizatora przez Grantobiorcę zostaną określone w Umowie.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym wszelkie zasady Programu.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora (www.anwildlawloclawka.pl).
 3. Ewentualne zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej Organizatora (www.anwildlawloclawka.pl).
 4. Informacje na temat Programu udzielane są w dni powszednie, w godzinach 8.00-16.00  telefonicznie pod numerem 665 562 907 lub mailowo pod adresem: fundacja@anwil.pl.
 5. Przystąpienie do Programu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 6. Decyzje Zarządu Fundacji są ostateczne.
 7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 8. Do niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania postanowienia Regulaminu udzielania grantów przez Fundację „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” uchwalonego przez Radę Fundacji w dniu 11 kwietnia 2019 r.
 9. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia.
 10. Załączniki do Regulaminu udostępnione na stronie  internetowej Organizatora:
Powrót do aktualności