Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Budujemy mosty 2021

 

Regulamin Programu grantowego „Budujemy mosty” 2021

 

(dalej „Regulamin")

Organizatorem Programu grantowego „Budujemy mosty” jest Fundacja „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” z siedzibą we Włocławku,  ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000511071, REGON: 341580513, NIP: 888-311-99-78, zwana dalej „Organizatorem" lub „Fundacją".

§ 1

Postanowienia ogólne

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Programie - należy przez to rozumieć Program grantowy  „Budujemy mosty”, organizowany przez Fundację;
 2. Zarządzie Fundacji - należy przez to rozumieć Zarząd Fundacji „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA”;
 3. Radzie Fundacji - należy przez to rozumieć Radę Fundacji „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA”;
 4. Radzie Programowej - należy przez to rozumieć Radę Programową Fundacji „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA”;
 5. Grancie - należy przez to rozumieć świadczenie pieniężne przekazywane przez Fundację poprzez zawarcie umowy z Grantobiorcą („Umowa”) w celu realizacji Projektu;
 6. Wniosku - należy przez to rozumieć wniosek o dofinansowanie Projektu złożony przez Wnioskodawcę w ramach Programu. Formularz wniosku dostępny jest na stronie https://www.anwildlawloclawka.pl;
 7. Wnioskodawcy - należy przez to rozumieć działające na terenie miasta Włocławek, gminy Brześć Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek („teren działania Fundacji”) organizacje pozarządowe i oddziały terenowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.); uczelnie wyższe – publiczne i niepubliczne, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, o których mowa w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.), koła gospodyń wiejskich, o których mowa w Ustawie o kołach gospodyń wiejskich z dnia 9 listopada 2018 r. (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 165);
 8. Grantobiorcy - należy przez to rozumieć Wnioskodawcę, któremu na podstawie decyzji Zarządu Fundacji przy rekomendacji Rady  Programowej oraz Rady Fundacji przyznano Grant;
 9. Projekcie - należy przez to rozumieć szczegółowy plan inicjatywy społecznej określonej we Wniosku wraz z kosztorysem jego wykonania.

§ 2

Cel Programu

 1.  Celem Programu jest wspieranie mieszkańców z terenu działania Fundacji w inicjatywach na rzecz ich społeczności, służących przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim wykluczeniem zagrożonych, podwyższaniu poziomu bezpieczeństwa publicznego, podwyższaniu poziomu wykształcenia mieszkańców, rozwojowi świadomości obywatelskiej, wzmacnianiu poczucia przynależności i integracji z lokalną społecznością, a także zachowaniu dziedzictwa historycznego oraz rozwojowi kultury i sztuki.
 2. W ramach Programu zostaną wybrane najbardziej wartościowe Projekty inicjatyw społecznych zgłoszone przez Wnioskodawców, które otrzymają wsparcie w postaci Grantu.  

§ 3

Zasady Programu

 1. Program prowadzony jest na terenie miasta Włocławek, gminy Brześć Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie, gminy wiejskiej Włocławek.
 2. Projekt musi być realizowany w okresie między 1 czerwca 2021 r. a 31 marca 2022 r.
 3. Podstawą uczestnictwa w Programie jest prawidłowo złożony Wniosek, zgodnie z zasadami określonymi     w  § 4 Regulaminu.
 4. Program adresowany jest do Wnioskodawców, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
 5. Wnioskodawcą nie może być:
 1. partia i organizacja polityczna lub podmiot przez nie utworzony;
 2. związek zawodowy;
 3. organizacja pracodawców;
 4. przedsiębiorca;
 5. osoba fizyczna;
 6. wspólnota mieszkaniowa;
 7. sołectwo;
 8. spółka prawa handlowego;
 9. przedsiębiorstwo społeczne (np. spółdzielnia socjalna, organizacja pozarządowa prowadząca działalność gospodarczą, spółka non-profit).
 1.  Granty mogą zostać przeznaczone wyłącznie na Projekty w zakresie wskazanym w § 2 ust. 1, prowadzone na terenie miasta Włocławek, gminy Brześć Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie, gminy wiejskiej Włocławek. Wszelkie wydatki inne niż wskazane w zdaniu poprzednim są wydatkami nieuprawnionymi i nie mogą być finansowane ze środków przekazanych w ramach grantu.
 2. Granty zostaną przyznane wybranym Projektom, które:
 1. wyróżniają się innowacyjnością;
 2. mają określony cel i konkretną grupę odbiorców, zaplanowane działania, rezultaty oraz realne koszty realizacji;
 3. realizowane są na terenie działania Fundacji.

8.   Łączna pula przeznaczona na wszystkie Granty w Programie wynosi: 300 000,00 zł (słownie: trzysta  tysięcy złotych).

§ 4

Wnioskowanie do Programu

 1. Wniosek wypełniony na formularzu (dostępnym na stronie Fundacji pod adresem http://www.anwildlawloclawka.pl/pl-konkursy-grantowe) wraz z kompletem dokumentów należy składać w Biurze Fundacji, ul. Toruńska 222 we Włocławku lub przesłać do Fundacji pocztą na adres: Fundacja „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA”, ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek, w terminie, który został określony w  ust. 5 poniżej.
 2. Wnioskodawca dołącza do Wniosku następujące dokumenty:
 1. aktualny statut podmiotu,
 2. wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. lub inny dokument potwierdzający status Wnioskodawcy,
 3. zaświadczenie o braku zaległości finansowych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego (wydane nie później niż miesiąc przed dniem złożenia Wniosku) lub oświadczenie o braku zaległości finansowych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego, podpisane przez upoważnione osoby,
 4. oświadczenie o braku występowania w stosunku do Wnioskodawcy przesłanek do postawienia w stan likwidacji/upadłości;
 5. pełnomocnictwo potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wnioskodawcy, w przypadku gdy Wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika.
 1. Jeden Wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden Wniosek w ramach Programu.
 2. Potwierdzeniem złożenia Wniosku jest otrzymanie od Organizatora zwrotnej wiadomości e-mail na adres wskazany przez Wnioskodawcę we wniosku.
 3. Wnioski należy składać w terminie od 1 marca  2021 r. do 12 kwietnia 2021 r.
 4. W ramach Programu Wnioskodawca może otrzymać grant o maksymalnej wartości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Grant może stanowić do 90 % kosztów Projektu, a 10 % Wnioskodawca wnosi jako wkład własny finansowy albo niefinansowy.
 5. Wnioski po formalnej akceptacji opiniowane są pod względem merytorycznym przez Radę Programową, a następnie przez Radę Fundacji, które oceniając Wnioski tworzą listy rankingowe, wyłaniając w ten sposób najlepsze inicjatywy, które otrzymają rekomendację do przyznania Grantu na realizację Projektu.
 6.  Ostateczną decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu Grantu podejmuje w drodze uchwały Zarząd Fundacji.
 7.  Wnioski niepełne, nieprawidłowo wypełnione, bez udzielonych zgód/oświadczeń, o których mowa w ust. 2 powyżej, niespełniające innych wymogów formalnych określonych w Regulaminie lub złożone po terminie - nie będą rozpatrywane.
 8.  Organizator może wykluczyć Wnioskodawcę/Grantobiorcę z Programu na jakimkolwiek jego etapie również w przypadku:
 1. naruszenia postanowień Regulaminu przez Wnioskodawcę/Grantobiorcę;
 2. stwierdzenia, że oświadczenia złożone przez Wnioskodawcę/Grantobiorcę  są niezgodne z prawdą, w szczególności złożenia przez Wnioskodawcę/Grantobiorcę nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik Programu lub na realizację Umowy;
 3. wpływania przez Wnioskodawcę/Grantobiorcę  na wynik Programu w sposób niezgodny z Regulaminem;
 4. podjęcia przez Wnioskodawcę/Grantobiorcę innych działań lub zaniechań niezgodnych z Regulaminem, przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub zasadami współżycia społecznego lub działań godzących w wizerunek lub dobre imię Organizatora.
 1. W wyjątkowych sytuacjach Fundacja może zwrócić się do Wnioskodawcy o uzupełnienie treści Wniosku lub dostarczenie dodatkowych dokumentów w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez Wnioskodawcę zawiadomienia. Nieusunięcie wskazanych braków formalnych w terminie skutkuje odrzuceniem Wniosku.
 2.  Wnioski będą rozpatrywane w terminie do dnia 20 maja 2021 r.
 3. Wyniki Programu Organizator ogłosi na stronie https://www.anwildlawloclawka.pl do dnia 21 maja 2021 r.

§ 5

Zasady przyznawania Grantów

 1. Organizator oceni Wnioski pod względem formalnym w oparciu o następujące kryteria:
 1. Wniosek został złożony w wyznaczonym terminie, tj. od 1 marca 2021 r. do 12 kwietnia 2021 r.;
 2. kompletny Wniosek został złożony na formularzu dostępnym na stronie https://www.anwildlawloclawka.pl;
 3. Wniosek został złożony przez podmiot, który zgodnie z Regulaminem może być Wnioskodawcą;
 4. do Wniosku dołączony został kosztorys Projektu według wzoru zamieszczonego w formularzu Wniosku;
 5. do Wniosku dołączone zostały skan statutu (lub innego właściwego dokumentu regulującego zgodnie z prawem funkcjonowanie Wnioskodawcy), wydruku informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpisu do innego odpowiedniego rejestru oraz dokumenty poświadczające możliwość zawierania umów cywilno-prawnych, w tym zwłaszcza zdolność do zaciągania zobowiązań finansowych.

2.   Wnioski, które spełniają kryteria formalne, zostaną przekazane Radzie Programowej, a następnie Radzie Fundacji do oceny merytorycznej. Pod uwagę będą brane, w szczególności poniższe kryteria:

 1. jakość koncepcji – dopasowanie do potrzeb lokalnej społeczności, formy realizacji, harmonogram, kosztorys, promocja i komunikacja działań projektu, zarządzanie Projektem (0-30 punktów),
 2. walory edukacyjne, atrakcyjność i innowacyjność działań (0-20 punktów),
 3. zaangażowanie do współpracy lokalnych  grup społecznych - zwłaszcza seniorów-  i instytucji (0-20 punktów),
 4. zaangażowanie grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym (0-10 punktów)
 5. zasięg Projektu - liczba odbiorców (0-05 punktów),
 6. dostosowanie do aktualnej sytuacji epidemiologicznej (0-5 punktów),
 7. większy niż minimalny udział własny organizatora w realizacji projektu (0-5 punktów).

 

 1. W przypadku, gdy dany Wnioskodawca zrezygnuje z przyznanego Grantu, w szczególności nie zawrze Umowy w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników Programu, Zarządowi Fundacji przysługuje prawo do przekazania Grantu kolejnemu Wnioskodawcy z listy rankingowej.
 2. Złożenie Wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem Grantu.
 3. Fundacja skontaktuje się wyłącznie z Wnioskodawcami, których Wnioski spełniły wszystkie wymagania określone w ust. 1 powyżej.
 4. Ocena merytoryczna poszczególnych wniosków nie zostanie udostępniona do wiadomości Wnioskodawcy.
 5. W przypadku podjęcia przez Zarząd Fundacji decyzji o przyznaniu Grantu Wnioskodawcy, Grant zostanie wypłacony na mocy Umowy, zawartej między Grantobiorcą a Fundacją.
 6. Fundacja nie ponosi żadnych opłat, kosztów i podatków związanych z wypłatą Grantu, chyba że inaczej wynikać będzie z postanowień Umowy.

§ 6

Kwalifikowaość wydatków

1. Wydatki uprawnione, które finansowane mogą być ze środków przekazanych przez Organizatora w ramach Grantu obejmują:

 1. materiały, narzędzia i usługi potrzebne do realizacji Projektu i bezpośrednio wykorzystywane w działaniach projektowych;
 2. transport uczestników Projektu, przewóz materiałów;
 3. promocję Projektu;
 4. koszty administracyjne bezpośrednio związane z Projektem - np. druk materiałów, wynajem pomieszczeń do przeprowadzenia działań, artykuły biurowe, wysyłka materiałów;
 5. wynagrodzenia dla specjalistów, bez których realizacja Projektu nie jest możliwa.
 1. Potrzeba zatrudnienia koordynatora Projektu powinna zostać starannie uzasadniona, a wynagrodzenie koordynatorów nie może przekraczać 10% (dziesięciu procent) wartości Grantu. W przypadku braku uzasadnienia koszty te nie będą uwzględniane w kosztorysie.
 2. Wszelkie wydatki inne niż wskazane w ust. 1 powyżej są wydatkami nieuprawnionymi i nie mogą być finansowane ze środków przekazanych w ramach Grantu. W szczególności wydatkami nieuprawnionymi są:
 1. bieżąca działalność organizacji;
 2. udzielanie pożyczek;
 3. działania, które zostały już zrealizowane;
 4. bezpośrednia pomoc finansowa dla osób fizycznych;
 5. zagraniczne i krajowe wycieczki i wyjazdy z wyjątkiem wycieczek o charakterze edukacyjnym w obrębie województwa kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego;
 6. kary, grzywny i odsetki karne;
 7. zakup napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych;
 8. podatek dochodowy od osób prawnych;
 9. prowadzenie działalności gospodarczej.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo monitorowania oraz oceny sposobu i efektów wykorzystania przyznanych Gantów.
 2. Grantobiorca w trakcie realizacji Projektu nie może pobierać od jego uczestników żadnych opłat.
 3. Szczegółowe określenie praw i obowiązków stron, w tym zasady rozliczenia Grantu wskazane zostaną w  Umowie.

                                                                                         § 7

Sposób dofinansowania Projektów i rozliczenie

 1. Środki finansowe (Grant) zostaną przekazane na mocy Umowy zawartej pomiędzy Organizatorem, a Grantobiorcą. Do Umowy dołączony będzie Wniosek z aktualnym opisem Projektu oraz kosztorysem.
 2. Grantobiorca jest zobowiązany do wykorzystania otrzymanego Grantu wyłącznie na cel wskazany w Umowie. Wykorzystanie Grantu w innym celu niż określony w Umowie jest niedopuszczalne i będzie stanowiło podstawę dla Organizatora do żądania zwrotu Grantu.
 3. Przed zawarciem Umowy Organizator dopuszcza możliwość zgłoszenia Wnioskodawcy propozycji zmian do założeń Projektu, jego treści merytorycznej oraz kosztorysu. W takim przypadku zaakceptowanie i wprowadzenie zmian przez Wnioskodawcę będzie warunkiem przyznania Grantu i zawarcia Umowy.
 4. Granty wypłacone będą Grantobiorcom po otrzymaniu przez Organizatora podpisanej przez obie strony Umowy, na konto podane we Wniosku i w Umowie.
 5. Granty wypłacane są w dwóch transzach: I transza – 90 % wartości Grantu, zgodnie z podpisaną Umową;  II transza w wysokości 10 % wartości Grantu wypłacana jest po rozliczeniu całości Projektu – co oznacza, że Grantobiorca z własnych środków finansuje ostatnią transzę, a Fundacja zwraca środki finansowe po rozliczeniu wszystkich dokumentów finansowych związanych z Projektem.
 6. W terminie do 1 (jednego) miesiąca od dnia zakończenia realizacji Projektu Grantobiorca zobowiązany jest złożyć sprawozdanie końcowe zawierające:

 

 1. podsumowanie Projektu w formie opisowej (według wzoru „Sprawozdanie końcowe” dostępnego na stronie https://www.anwildlawloclawka.pl);
 2. rozliczenie kosztów i kopie dokumentów księgowych dotyczących realizacji Projektu oraz potwierdzenia przeprowadzenia transakcji przelewowych;
 3. co najmniej 5 (pięć) zdjęć, jeżeli Projekt to umożliwia, obrazujących zrealizowany Projekt w formie wydruku oraz cyfrowej, opcjonalnie materiał video (do 1,5 minuty),
 4. raport zawierający przykłady materiałów promocyjnych, informacyjnych lub o podobnym przeznaczeniu (tj. zagadnień w artykułach i wzmiankach prasowych oraz w informacjach i audycjach nadawanych przez radio, telewizję, agencje informacyjne) dotyczących Projektu.
 1. Rozliczenie kosztów powinno być zgodne z dołączonym do Wniosku kosztorysem, a wszelkie odstępstwa od kosztorysu wymagają uprzedniej akceptacji Organizatora.

8. Organizatorowi na podstawie Umowy, przysługiwać będzie prawo do zakwestionowania wydatków niezgodnych z przedłożonym kosztorysem i zażądania zwrotu odpowiedniej części Grantu określonego w Umowie.

9.  Wszystkie dokumenty księgowe dokumentujące koszty Projektu powinny być wystawione na Grantobiorcę, najpóźniej do dnia zakończenia realizacji Projektu wskazanego we Wniosku.

§ 8

Przetwarzanie danych osobowych oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku

 1. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Projektu lub Umowy, zaistnieje konieczność dostępu do lub przekazania danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, Organizator i Wnioskodawca zawrą przed rozpoczęciem przetwarzania takich danych odpowiednią, odrębną umowę, której przedmiotem będą zasady i warunki ochrony oraz przetwarzania tych danych.
 2. Grantobiorca - w przypadku zamiaru utrwalenia przez Organizatora przebiegu realizacji Projektu w formie materiału video lub dokumentacji fotograficznej - zobowiązuje się uzyskać dla Organizatora zgodę osób biorących udział w Projekcie na nagranie oraz rozpowszechnianie ich wizerunku, wyrażoną w formie pisemnej.

§ 9

Licencja

Grantobiorca udziela Organizatorowi - z chwilą przekazania - nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie oraz nieograniczonej terytorialnie, licencji na okres 10 lat na korzystanie z materiałów niemających wartości gospodarczej,przekazanych Organizatorowi w związku z Projektem stanowiących utwory w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: „Utwory") w celach promocyjnych i informacyjnych Organizatora, na następujących polach eksploatacji:

 1. rozpowszechnianie Utworu poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 2. utrwalenie na jakimkolwiek nośniku, w tym audiowizualnym lub audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
 3. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach audiowizualnych, płytach CD, DVD i innych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu;
 4. wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Utworu, w tym, w szczególności, techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 5. prawo obrotu w kraju i za granicą;
 6. wypożyczanie, najem, wymiana i inne rozporządzanie, wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej oraz do innych nośników danych;
 7. nadawanie za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną jakimkolwiek systemem za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i niekodowany), wraz z prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych, nadawanie internetowe, równoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) przez inną organizację radiową lub telewizyjną lub jakikolwiek inny podmiot, także wybranych fragmentów, w tym także simulcasting lub web casting; nadawanie za pośrednictwem satelity; reemisja;
 8. wykorzystanie na stronach internetowych (w tym na stronach internetowych Organizatora, ANWIL S.A. i PKN ORLEN S.A.), zarówno w wersji polskiej, jak i w dowolnych innych wersjach językowych;
 9. wykorzystanie w utworach multimedialnych;
 10. wprowadzenie do obrotu, w tym - przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
 11. wykorzystywanie Utworu w całości i we fragmentach do celów promocyjnych i reklamy (w tym w celu wykorzystywania Utworów, w całości lub części, dla oznaczenia innych produktów lub usług);
 12. wykorzystanie materiałów w mediach wewnętrznych Organizatora, ANWIL S.A. i PKN ORLEN S.A. zarówno w wersji polskiej, jak i w dowolnych innych wersjach językowych;
 13. swobodna ingerencja w treść i formę Utworów oraz rozpowszechnianie zmienionych w ten sposób Utworów w dowolny sposób i dowolnymi środkami (w szczególności w przypadku, gdy dokonywana zmiana spowodowana jest dostosowaniem Utworu do określonych okoliczności, takich jak np. rodzaj nośnika, na którym Utwór ma zostać utrwalony);
 14. publiczne wykonywanie lub odtwarzanie Utworu, wyświetlanie jakąkolwiek techniką na pokazach otwartych i zamkniętych, biletowanych i niebiletowanych, w tym w kinach, teatrach na pokładach samolotów, statków, autobusów lub innych środków komunikacji, w hotelach, obiektach gastronomicznych, kulturalnych, sportowych lub użyteczności publicznej, na pokazach otwartych i zamkniętych, festiwalach, konkursach, wystawach - niezależnie od rodzaju i wielkości widowni;
 15. sporządzanie reklam, filmów itp. przez Organizatora lub osobę trzecią na zlecenie Organizatora na podstawie całości lub części Utworów.

§ 10

Zasady posługiwania się logotypem

Zasady posługiwania się logotypem lub nazwą Organizatora przez Grantobiorcę zostaną określone w Umowie.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym wszelkie zasady Programu.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora (www.anwildlawloclawka.pl).
 3. Ewentualne zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej Organizatora (www.anwildlawloclawka.pl).
 4. Informacje na temat Programu udzielane są w dni powszednie, w godzinach 8.00-16.00  telefonicznie pod numerem 665 562 907 lub mailowo pod adresem: fundacja@anwil.pl.
 5. Przystąpienie do Programu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 6. Decyzje Zarządu Fundacji są ostateczne.
 7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 8. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia.
 9.  Załączniki do Regulaminu udostępnione na stronie  internetowej Organizatora: