Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

KONKURSY GRANTOWE

W konkursach grantowych organizowanych przez Fundację „ANWIL dla Włocławka” mogą brać udział działające na terenie miasta Włocławka, gminy Brześć Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek:

  1. organizacje pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.),
  2. szkoły wyższe – publiczne i niepubliczne, o których mowa w ustawie z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym , Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.,
  3. szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, o których mowa w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.),
  4. grupy nieformalne ( np. grupa nauczycieli, grupa znajomych, koło naukowe, rada rodziców) tj. grupa składająca się z co najmniej trzech osób pełnoletnich, które wspólnie chcą realizować działania w sferze pożytku publicznego. Warunkiem ubiegania się o wsparcie przez grupę nieformalna jest pozyskanie przez nią partnera i zawarcie z partnerem umowy o współpracy. Partnerem mogą być podmioty wskazane w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu. Fundacja zawiera umowę z partnerem, który odpowiedzialny jest za realizacje projektu i jego rozliczenie.

Projekty muszą realizować cele statutowe Fundacji i dotyczyć mieszkańców Włocławka, gminy Brześć Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek. Finansujemy lokalne projekty obejmujące szerokie spektrum: od edukacji do poprzez ochronę zdrowia, sport, ochronę środowiska, rozwój kultury i sztuki oraz wpieranie środowiska gospodarczego i przedsięwzięć ukierunkowanych na rozwój gospodarczy.

Każdy podmiot może złożyć nieograniczoną liczbę projektów, lecz dofinansowanie przyznajemy tylko na jeden projekt indywidualny i jeden partnerski. Szczegółowe kryteria dotyczące konkursu , formularzy oraz wysokości grantu przed każdą edycją ustala Rada Fundacji. Dane te publikowane są przed rozpoczęciem naboru wniosków.

Wnioski, które wpłyną w trakcie konkursu ocenia pod względem formalnym Zarząd Fundacji. Następnie opiniuje je Rada Programowa , którą tworzą osoby reprezentujące różne dziedziny. Potem wnioski trafiają do opiniowania do Rady Fundacji. Ostateczną decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu grantu podejmuje w formie uchwały Zarząd Fundacji po uwzględnieniu opinii Rady Programowej i Rady Fundacji.

Każdy z beneficjentów podpisuje z Fundacją umowę. Granty rozliczane są na podstawie sprawozdań merytorycznych i finansowych. Aby rozliczyć projekt, organizacja musi przedstawić Fundacji faktury na 100 proc. dofinansowania.
Fundacja nie udziela wsparcia finansowego poza konkursami grantowymi.