Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Statut

STATUT FUNDACJI ANWIL

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą: Fundacja ANWIL, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez:

ANWIL Spółkę Akcyjną z siedzibą we Włocławku, zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 25 kwietnia 2014 r. przez notariusza Wojciecha Gołębiewskiego z Kancelarii Notarialnej we Włocławku, ul. Bojańczyka 17/19 za numerem repertorium A 3395/2014 i działa na podstawie właściwych przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu Fundacji.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.

§ 4

Siedzibą Fundacji jest miasto Włocławek.

§ 5

Terenem działania Fundacji są miasto Włocławek oraz powiat włocławski.

§ 6

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 7

Fundacja poprzez Zarząd Fundacji, przy pozytywnej opinii Rady Fundacji, może ustanawiać odznaki oraz medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 8

Fundacja może używać pieczęci z nazwą i adresem Fundacji.

§ 9

Nadzór nad Fundacją, ze względu na jej cele, sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Rozdział II

Cele, zasady, formy i zakres działalności Fundacji

§ 10

Fundacja została powołana w celu podejmowania, prowadzenia i popierania inicjatyw na rzecz:

 1. podwyższania poziomu wykształcenia mieszkańców,
 2. przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim wykluczeniem zagrożonych,
 3. podwyższania poziomu bezpieczeństwa publicznego,
 4. zachowania dziedzictwa historycznego oraz rozwoju kultury i sztuki,
 5. podnoszenia jakości pomocy społecznej,
 6. poprawy stanu środowiska naturalnego oraz podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców,
 7. podnoszenia atrakcyjności turystycznej, społecznej i gospodarczej,
 8. upowszechniania rekreacji, kultury fizycznej i sportu,
 9. wspierania środowiska gospodarczego oraz przedsięwzięć skierowanych na rozwój gospodarczy,
 10. wzmacniania integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej,
 11. ochrony i promocji zdrowia,
 12. promocji i organizacji wolontariatu.

§ 11

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na działalność Fundacji,
 2. udzielanie wsparcia finansowego na realizację działań istotnych ze względu na cele Fundacji oraz pozafinansowego (rzeczowe, organizacyjne i techniczne) wspierania działań zgodnych z celami Fundacji,
 3. udzielanie stypendiów i ustanawianie nagród,
 4. organizowanie i finansowanie akcji społecznych, szkoleń, konferencji, prezentacji, wydawanie publikacji,
 5. inicjowanie, przeprowadzanie, promowanie i wspieranie programów edukacyjno - informacyjnych, służących krzewieniu wiedzy istotnej ze względu na cele Fundacji,
 6. inicjowanie, przeprowadzanie i wspieranie programów badawczych mających     dostarczyć wiedzę istotną ze względu na cele Fundacji,
 7. współpracę z instytucjami publicznymi, osobami prawnymi, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi oraz osobami indywidualnymi, w zakresie określonym w § 10.

§ 12

 1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Fundacja realizuje swoje cele w ramach odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
 3. Fundacja nie może prowadzić działalności gospodarczej.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 13

 1. Majątek Fundacji składa się z:
 • Funduszu Założycielskiego opłaconego w gotówce, w kwocie 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych, zero groszy), o którym mowa w akcie notarialnym jej ustanowienia,
 • nieruchomości i ruchomości nabytych przez Fundację w toku jej działania,
 • środków finansowych uzyskanych przez Fundację w toku jej działania.
 1. Zabrania się:
 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej Fundatora, Członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi Członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej Fundatora, Członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich,
 3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz jej Fundatora, Członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundator, Członkowie  organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.
 3. Fundacja przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność statutową opisaną w § 10 i § 11.

§ 14

Dochody Fundacji pochodzą z:

 1. darowizn (w tym kwot przekazanych przez podatników podatku dochodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) i dotacji, w tym także ze środków Unii Europejskiej,
 2. spadków i zapisów,
 3. aktywów pieniężnych i praw majątkowych,
 4. zbiórek publicznych i loterii,
 5. wpływów z aukcji,
 6. dochodów z imprez publicznych,
 7. odsetek od kapitału,
 8. odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Rozdział IV

Fundator i organy Fundacji

§ 15

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji,
 2. Zarząd Fundacji,
 3. Rada Programowa.

§ 16

Do kompetencji Fundatora należy:

 1. powoływanie i odwoływanie Członków Rady Fundacji,
 2. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Zarządu Fundacji, oraz Likwidatora (-ów) Fundacji (z zastrzeżeniem § 32),
 3. udzielanie Członkom Rady Fundacji absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku kalendarzowego,
 4. podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji, ustalania tekstu jednolitego Statutu Fundacji oraz połączenia Fundacji z inną fundacją,
 5. podejmowanie decyzji w przedmiocie likwidacji Fundacji, w tym określenie trybu i zasad postępowania likwidacyjnego Fundacji,
 6. uchwalenie i zmiany Regulaminu Rady Fundacji.

Rada Fundacji

§ 17

 1. Rada Fundacji ma uprawnienia stanowiące i kontrolne, określone w niniejszym Statucie Fundacji.
 2. Członków Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji, w liczbie od 3 do 9 osób na czas nieoznaczony powołuje i odwołuje Fundator.
 3. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa z chwilą:
 1. śmierci Członka Rady Fundacji,
 2. doręczenia Fundatorowi na adres Fundatora pisma o rezygnacji z członkostwa w Radzie Fundacji,
 3. odwołania przez Fundatora. Fundatorowi przysługuje prawo odwołania całej Rady Fundacji, jak również każdego z jej Członków w każdym czasie bez podania przyczyny.
 4. Przewodniczący Rady Fundacji przewodniczy obradom Rady Fundacji.
 5. Członkowie Rady Fundacji:
 6. nie mogą być Członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z Członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 7. nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub  przestępstwo skarbowe,
 8. za wykonywanie funkcji Członka Rady Fundacji oraz za udział w posiedzeniach Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia, przy czym mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Fundacji jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji.

§ 18

Do zadań Rady Fundacji w szczególności należy:

 1. powoływanie i odwoływanie Członków Rady Programowej,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji, po uzyskaniu opinii Rady Programowej,
 3. ustalenie zasad wynagradzania i zatrudniania Członków Zarządu Fundacji oraz Likwidatora Fundacji,
 4. nadzór nad działalnością Zarządu Fundacji,
 5. opiniowanie powoływania przez Radę Programową zespołów programowych,
 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego budżetu Fundacji,
 7. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji sporządzanych przez Zarząd Fundacji / Likwidatora Fundacji oraz rocznych sprawozdań Likwidatora Fundacji ze swej działalności i udzielanie absolutorium Zarządowi / Likwidatorowi Fundacji w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku kalendarzowego,
 8. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Likwidatora Fundacji ze swej działalności za okres krótszy niż rok kalendarzowy i udzielanie absolutorium Likwidatorowi Fundacji za okres krótszy niż rok kalendarzowy pełnienia przez niego funkcji,
 9. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku kalendarzowego,
 10. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania likwidacyjnego Fundacji po jego sporządzeniu przez Likwidatora Fundacji,
 1. ustalanie sposobu zaliczenia różnicy pomiędzy przychodami a kosztami w rachunku zysków i strat Fundacji za rok obrotowy,  
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie odrębnych sprawozdań Likwidatora Fundacji z postępowania likwidacyjnego Fundacji, o ile obowiązek ich rozpatrzenia i zatwierdzenia został wskazany przez Fundatora na podstawie § 32 ust. 3 zdanie ostatnie niniejszego Statutu Fundacji,
 3. wybór i zmiana biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Fundacji,
 4. uchwalanie zasad gospodarowania przez Fundację środkami finansowymi,
 5. uchwalanie zasad udzielania dotacji i innych form pomocy ze środków Fundacji,
 6. wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji,
 7. przeprowadzanie kontroli działalności Fundacji, w tym kontroli finansowej Fundacji,
 8. wyrażanie zgody na zawarcie przez Fundację umowy najmu lub dzierżawy,
 9. wyrażanie zgody na zbycie, nabycie, obciążenie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości oraz ograniczonego prawa rzeczowego,
 10. wyrażanie zgody na zbycie, nabycie i obciążenie rzeczy ruchomej o wartości przekraczającej 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), 
 11. uchwalenie i zmiany Regulaminu Zarządu Fundacji oraz Regulaminu Rady Programowej,
 12. opiniowanie wniosku Zarządu Fundacji, kierowanego do Fundatora, w sprawie zmiany Statutu Fundacji,
 13. opiniowanie wniosków Zarządu Fundacji w zakresie ustanawiania przez Fundację odznak oraz medali honorowych osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 19

 1. Rada Fundacji wykonuje swoje zadania kolegialnie. Rada Fundacji, w drodze uchwały, może upoważnić Członków Rady Fundacji lub Członka Rady Fundacji, lub inne osoby spoza Członków Rady Fundacji, lub inną osobę spoza Członków Rady Fundacji do przeprowadzenia w jej imieniu kontroli działalności Fundacji, w tym kontroli finansowej.
 2. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego Rady Fundacji i Sekretarza Rady Fundacji. Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji zastępuje Przewodniczącego Rady Fundacji w przypadku niemożności wykonywania przez niego obowiązków.

§ 20

 1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
 2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy bądź na wniosek Fundatora lub Zarządu Fundacji, lub co najmniej 1/3 Członków Rady Fundacji.
 3. Rada Fundacji działa zgodnie z Regulaminem Rady Fundacji. Tryb zwoływania posiedzeń i obradowania Rady Fundacji określa Regulamin Rady Fundacji uchwalony przez Fundatora.
 4. Rada Fundacji podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest większość Członków Rady Fundacji, a wszyscy Członkowie Rady Fundacji zostali prawidłowo zaproszeni na posiedzenie. Uchwały Rady Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów, rozumianą jako większość głosów „za” od sumy głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
 5. Rada Fundacji może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną.
 6. Głosowanie pisemne lub głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zarządza Przewodniczący Rady Fundacji na wniosek  Zarządu Fundacji lub co najmniej 1/3 Członków Rady Fundacji, lub z własnej inicjatywy. Przewodniczący Rady Fundacji zleca wówczas Zarządowi Fundacji przygotowanie dokumentów i projektu (-ów) uchwały (uchwał), rozesłanie ich Członkom Rady Fundacji, zebranie przekazanych głosów i przygotowanie protokołu z głosowania, który podlega podpisaniu przez Członków Rady Fundacji na najbliższym posiedzeniu Rady Fundacji.
 7. Uchwała podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nabiera mocy prawnej, jeśli wszyscy Członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, w głosowaniu wzięła udział większość składu Rady Fundacji i uchwała została podjęta bezwzględną większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzygający głos należy do Przewodniczącego Rady Fundacji. Na oddanie głosów Członkowie Rady Fundacji mają 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego po dniu rozesłania przez Zarząd Fundacji dokumentów i projektu (-ów) uchwały (uchwał) do Członków Rady Fundacji.
 8. Uchwały uważa się za podjęte przez Radę Fundacji, w trybie ust. 5, z dniem oddania głosów przez wszystkich Członków Rady Fundacji albo wraz z upływem terminu głosowania, wskazanego w ust. 7, w przypadku, gdy w głosowaniu nie brali udziału wszyscy Członkowie Rady Fundacji. Członkowie Rady Fundacji mają obowiązek przekazania swoich głosów Zarządowi Fundacji w dniu głosowania.
 9. W trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Rada Fundacji nie może podjąć uchwał w sprawach, o których mowa w § 18 pkt. 1, 3, 6-12, 21-22, § 21 ust. 5 i ust. 6 oraz § 32 ust. 8 i ust. 9.

 

Zarząd Fundacji

§ 21

 1. Zarząd Fundacji prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. W skład Zarządu Fundacji wchodzi od 2 do 4 osób.
 3. Kadencja Członków Zarządu Fundacji jest wspólna i kończy się z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji za pierwszy pełny rok obrotowy kadencji. Niezależnie od innych okoliczności przewidzianych w § 22 poniżej, mandat Członka Zarządu Fundacji wygasa wraz z upływem kadencji. Za początek tak określonej wspólnej kadencji Członków Zarządu Fundacji przyjmuje się dzień 14 czerwca 2016 roku. Każdy Członek Zarządu Fundacji może pełnić funkcję przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Członkowie Zarządu Fundacji pełnią swoje funkcje społecznie lub za wynagrodzeniem.
 5. Zasady wynagradzania i zatrudniania poszczególnych Członków Zarządu Fundacji określa Rada Fundacji.
 6. W umowie z Członkiem Zarządu Fundacji, Fundację reprezentuje Rada Fundacji, która akceptuje treść tej umowy uchwałą, upoważniając jednocześnie jednego lub więcej Członków Rady Fundacji do jej podpisania.
 7. Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 22

 1. Mandat Członka Zarządu Fundacji wygasa z chwilą:
 1. odwołania przez Fundatora,
 2. doręczenia Fundatorowi lub Przewodniczącemu Rady Fundacji, na adres odpowiednio Fundatora lub Fundacji, pisma o rezygnacji z mandatu Członka Zarządu Fundacji,
 3. śmierci Członka Zarządu Fundacji.
 1. Fundatorowi przysługuje prawo odwołania całego Zarządu Fundacji, jak również każdego z jego Członków w każdym czasie bez podania przyczyny.

§ 23

 1. Zarząd Fundacji reprezentuje Fundację wobec osób trzecich i podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Fundacji.
 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważnieni są dwaj Członkowie Zarządu Fundacji działający łącznie.

§ 24

 1. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
 1. pozyskiwanie środków na działalność Fundacji,
 2. zarządzanie środkami Fundacji według zasad określonych w Regulaminie uchwalonym przez Radę Fundacji,
 3. przygotowywanie projektów rocznego i wieloletniego programu działania Fundacji,
 4. realizacja rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
 5. przygotowywanie projektów rocznych planów finansowych Fundacji,
 6. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji, rocznych sprawozdań finansowych Fundacji zgodnie z wymogami prawa powszechnie obowiązującego,
 7. przedstawianie Radzie Fundacji oraz właściwym organom corocznych sprawozdań z działalności Fundacji, a także udostępnianie ich do publicznej wiadomości,
 8. wykonywanie uchwał Rady Fundacji,
 9. tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji,
 10. ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad i wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji, a także osób współpracujących z Fundacją, z wyłączeniem Członków Zarządu Fundacji, Członków Rady Fundacji,
 11. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach niezastrzeżonych dla innych organów Fundacji,
 12. coroczne składanie ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdania z działalności Fundacji.
 1. Roczne sprawozdania z działalności Fundacji za dany rok kalendarzowy oraz z wykonania planu finansowego za dany rok kalendarzowy, roczne sprawozdania finansowe Fundacji Zarząd Fundacji przedstawia Radzie Fundacji w terminie nie późniejszym niż do upływu ostatniego dnia marca następnego roku kalendarzowego.

§ 25

 1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. Tryb zwoływania posiedzeń i obradowania Zarządu Fundacji określa Regulamin Zarządu Fundacji uchwalony przez Radę Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, rozumianą zgodnie z zasadą wskazaną w § 20 ust. 4 zdanie drugie, jeżeli na posiedzeniu Zarządu Fundacji obecnych jest co najmniej 2 (dwóch) jego Członków, a wszyscy Członkowie Zarządu Fundacji zostali prawidłowo zaproszeni na posiedzenie Zarządu Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rada Programowa

§ 26

 1. Rada Programowa jest organem doradczym Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.
 2. Członków Rady Programowej, w tym Przewodniczącego Rady Programowej powołuje i odwołuje Rada Fundacji. W skład Rady Programowej wchodzi od 7 do 12 osób.
 3. Kadencja Członków Rady Programowej jest wspólna i kończy się z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji za pierwszy pełny rok obrotowy kadencji. Niezależnie od innych okoliczności przewidzianych w § 27 poniżej, mandat Członka Rady Programowej wygasa wraz z upływem kadencji. Za początek tak określonej wspólnej kadencji Członków Rady Programowej przyjmuje się dzień 14 czerwca 2016 roku. Każdy Członek Rady Programowej może pełnić funkcję przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Rada Programowa, po zasięgnięciu pozytywnej opinii Rady Fundacji, może tworzyć i znosić zespoły programowe, określając szczegółowo zakres i zasady ich pracy.
 5. W skład zespołów programowych mogą wchodzić Członkowie Rady Programowej oraz inne osoby, których wiedza i kompetencje są istotne dla działalności Fundacji.
 6. Członkowie Rady Programowej i zespołów programowych nie pobierają za swoją pracę wynagrodzenia.

§ 27

 1. Mandat Członka Rady Programowej wygasa z chwilą:
 1. podjęcia uchwały przez Radę Fundacji o odwołaniu Członka Rady Programowej,
 2. doręczenia Przewodniczącemu Rady Fundacji, na adres Fundacji, pisma o rezygnacji z mandatu Członka Rady Programowej,
 3. śmierci Członka Rady Programowej.
 1. Radzie Fundacji przysługuje prawo odwołania całej Rady Programowej, jak również każdego z jej Członków w każdym czasie bez podania przyczyny.

§ 28

Do zadań Rady Programowej należy wyrażanie opinii w sprawach przekazanych jej przez Zarząd Fundacji lub Radę Fundacji oraz przedkładanie Zarządowi Fundacji i Radzie Fundacji propozycji działań programowych.

§ 29

 1. Posiedzenia Rady Programowej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. Tryb zwoływania posiedzeń i obradowania Rady Programowej określa Regulamin Rady Programowej uchwalony przez Radę Fundacji.
 2. Posiedzenia Rady Programowej zwołuje:
 1. Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy bądź na wniosek Rady Fundacji,  Przewodniczącego Rady Programowej lub co najmniej 1/3 Członków Rady Programowej, lub
 2. Przewodniczący Rady Programowej z własnej inicjatywy.
 1. Uchwały Rady Programowej zapadają bezwzględną większością głosów, rozumianą zgodnie z zasadą wskazaną w § 20 ust. 4 zdanie drugie, przy obecności większości składu Rady Programowej. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Programowej.

Rozdział V

Zmiana Statutu Fundacji

§ 30

 1. Zmiany Statutu Fundacji dokonuje Fundator z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.
 2. Wniosek Zarządu Fundacji, o którym mowa powyżej, wymaga uprzedniej opinii Rady Fundacji.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 31

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może się połączyć z inną fundacją.
 2. Decyzję w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją podejmuje Fundator.
 3. Połączenie Fundacji z inną fundacją nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji lub teren działania Fundacji. Nie może nastąpić połączenie Fundacji z fundacją prowadzącą działalność gospodarczą.

§ 32

 1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania się jej środków finansowych i majątku oraz braku możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona. Stwierdzenie przesłanek określonych w zdaniu poprzedzającym następuje na podstawie decyzji Fundatora, podjętej na wniosek Zarządu Fundacji, w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia otrzymania takiego wniosku.
 2. Likwidacja Fundacji w każdym przypadku wymaga decyzji Fundatora.
 3. Likwidatorem Fundacji może być Członek Zarządu Fundacji bądź osoba powołana przez Fundatora. Fundator może powołać więcej niż jednego Likwidatora Fundacji. Zakończenie likwidacji Fundacji następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego przez Likwidatora Fundacji. Fundator określa tryb i zasady postępowania likwidacyjnego Fundacji.
 4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na wskazane przez Fundatora cele zbieżne z celami Fundacji.
 5. Decyzja Fundatora o likwidacji Fundacji może wskazać podmiot lub podmioty o celach zbieżnych z celem Fundacji, na rzecz którego (których) ma zostać przekazane mienie pozostałe po likwidacji Fundacji.
 6. W decyzji o likwidacji Fundacji Fundator może również wskazać, czy określone składniki majątku Fundacji mają zostać spieniężone, czy też przekazane w naturze lub przedstawić Likwidatorowi Fundacji szczegółowe wytyczne w tym zakresie.
 7. Likwidator Fundacji pełni swoje funkcje społecznie lub za wynagrodzeniem.
 8. Zasady wynagradzania i zatrudniania Likwidatora Fundacji określa Rada Fundacji.
 9. W umowie z Likwidatorem Fundacji, Fundację reprezentuje Rada Fundacji, która akceptuje treść tej umowy uchwałą, upoważniając jednocześnie jednego lub więcej Członków Rady Fundacji do jej podpisania.
 10. Likwidatorem Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 11. Do Likwidatora Fundacji stosuje się postanowienia Statutu Fundacji dotyczące Zarządu Fundacji, chyba że Statut Fundacji stanowi inaczej.

§ 33

Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

§ 34

Statut Fundacji wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.