Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

V edycja Konkursu Grantowego

Kryteria konkursu o przyznanie grantu z Fundacji
„ANWIL DLA WŁOCŁAWKA”

V edycja pt. „Ocalić od zapomnienia”

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu w konkursie  grantowym Fundacji „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” wynosi  35 000 zł.

Celem konkursu jest zachowanie dziedzictwa historycznego oraz ochrona dóbr kultury, podtrzymanie tradycji lokalnej, pielęgnowanie oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej, a zwłaszcza wzmacnianie poczucia przynależności i integracji z „małą ojczyzną”.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O GRANT?

 1. Uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie są działające na terenie  miasta Włocławka, gminy Brześć Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek następujące Podmioty:
  • organizacje pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.),
  • uczelnie wyższe – publiczne i niepubliczne, o których mowa w ustawie z  20 lipca  2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1668 ze zm.),
  • szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, o których mowa w ustawie z 7 września 1991 r.  o systemie oświaty  (tj. Dz. U.  z 2018 r. poz. 1457 ze zm.),
  • koła gospodyń wiejskich, o których mowa w ustawie o kołach gospodyń wiejskich z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2212),
  • grupy nieformalne ( np. grupa nauczycieli, koło naukowe, rada rodziców, grupa znajomych) tj. grupa składająca się z co najmniej trzech osób pełnoletnich, które  wspólnie chcą realizować działania w sferze pożytku publicznego. Warunkiem ubiegania się o wsparcie przez grupę nieformalną jest pozyskanie przez nią partnera i zawarcie z partnerem umowy o współpracy. Partnerem mogą być podmioty wskazane w § 2 ust. 1 Regulaminu udzielania grantów przez Fundację „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA”, uchwalonego przez Radę Fundacji w dniu 11 kwietnia 2019 r. Fundacja zawiera umowę z partnerem, który odpowiedzialny jest za realizację projektu i jego rozliczenie.
 2. Podmiot ubiegający się o grant musi wykazać, że nie posiada zaległości finansowych wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. Podmiot musi charakteryzować się przejrzystością w zakresie pozyskiwania i wydatkowania środków. Powinien zaprezentować swoje dotychczasowe osiągnięcia w zakresie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 3. W trakcie realizacji projektu Organizator nie może pobierać od jego uczestników żadnych opłat.
 4. Wszystkie prowadzone w trakcie projektu działania muszą odbywać się z poszanowaniem wszelkich przepisów prawa, w tym dotyczących bezpieczeństwa uczestników projektu.

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU?

 • Podmiot ubiegający się o grant przedkłada wniosek o dofinansowanie oraz następujące dokumenty:
 • aktualny odpis  z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument  potwierdzający  status podmiotu,
 • aktualny statut podmiotu,
 • ostatnie zatwierdzone sprawozdanie finansowe,
 • zaświadczenie o braku zaległości finansowych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego (wydane nie później niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku) lub oświadczenie o braku zaległości finansowych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego,  podpisane przez upoważnione osoby,
 • pełnomocnictwo, potwierdzające umocowanie do reprezentowania podmiotu, w przypadku gdy podmiot jest reprezentowany przez pełnomocnika,
 • referencje, dokumenty potwierdzające przytoczone we wniosku fakty, oświadczenia o współpracy itp.
 • Jeżeli podmiotem ubiegającym się o grant jest grupa nieformalna, do wniosku należy dołączyć umowę o współpracy zawartą z partnerem oraz dokumenty, o których mowa w  ust. 1 powyżej,  dotyczące partnera.

JAK WYGLĄDA OCENA WNIOSKÓW I PRZYZNAWANIE GRANTÓW?

 1. Wnioski konkursowe wraz z kompletem dokumentów można złożyć osobiście w siedzibie Fundacji, ul. Toruńska 222 do dnia 13 maja 2019 r. do godz. 15.00 lub przesłać pocztą na ww. adres (o zakwalifikowaniu wniosku w tym przypadku decydować będzie data stempla pocztowego). Złożone wnioski pod względem formalnym ocenia Zarząd Fundacji. W przypadku formalnej akceptacji, wniosek opiniowany jest pod względem merytorycznym przez Radę Programową, a następnie przez Radę Fundacji. Ostateczną decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu dofinansowania podejmuje Zarząd Fundacji w formie uchwały po uzyskaniu opinii Rady Programowej i Rady Fundacji.
 2. Wnioski, po spełnieniu warunków formalnych będą oceniane pod względem merytorycznym według poniższych kryteriów:
 • atrakcyjność i innowacyjność pomysłów (0 – 25 pkt.),
 • liczba odbiorców projektu (0 -25 pkt.),
 • aktywne włączanie odbiorców projektu w jego realizację (0 – 15 pkt.),
 • adekwatność kosztów do planowanych działań (0 – 15 pkt.),
 • przejrzysty harmonogram działań (0 – 5 pkt.),
 • promocja projektu (0 – 5 pkt.),
 • pomysł na kontynuację projektu w przyszłości (0 – 5 pkt.),
 • współpraca z lokalnymi grupami społecznymi i instytucjami (0 – 5 pkt.)

Maksymalna liczba punktów możliwych do osiągnięcia przez projekt wynosi 100 punktów.

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo przyznania dofinansowania w innej wysokości niż wnioskowana. W przypadku przyznania mniejszego dofinansowania podmiot składa zaktualizowany kosztorys projektu. W tym przypadku obowiązuje zasada zachowania udziału procentowego wkładu własnego wnioskodawcy do kosztu całkowitego projektu lub utrzymanie zadeklarowanej we wniosku kwoty wkładu własnego.
 2. Podmiot, który otrzymał grant, powinien w terminie 7 dni od momentu oficjalnego ogłoszenia werdyktu zadecydować o jego przyjęciu lub odrzuceniu i powiadomić pisemnie o tym fakcie Prezesa Zarządu Fundacji.
 3. W przypadku decyzji o przyjęciu grantu, Podmiot zobowiązany jest w terminie 14 dni od uzyskania informacji o jego przyznaniu podpisać umowę z Fundacją lub uzgodnić inny termin jej podpisania, jeśli z przyczyn od niego niezależnych nie jest możliwym jej podpisanie we wskazanym wyżej terminie. Niepodpisanie umowy w terminie ustalonym pomiędzy stronami będzie jednoznaczne z rezygnacją z otrzymanego grantu.
 4. Przyznane granty wypłacane są w dwóch lub trzech  transzach zgodnie z podpisaną pomiędzy Podmiotem a Fundacją umową, przy czym ostatnia transza wypłacana jest po rozliczeniu całości projektu (podmiot z własnych środków finansuje ostatnią transzę, Fundacja zwraca pieniądze po rozliczeniu wszystkich faktur związanych z projektem).
 5. Podmiot, który otrzymał dofinansowanie będzie monitorowany w zakresie wdrażania dofinansowanego projektu.
 6. Wnioskodawca rozlicza się z grantu na podstawie sprawozdań rzeczowo-finansowych, bieżącego i końcowego, tj:
 • sprawozdanie bieżące składane jest po wykorzystaniu I transzy,
 • sprawozdanie końcowe składane jest w terminie 14 dni od zakończenia projektu.
 1.  Podmiot ma prawo wprowadzić zmiany w kosztorysie projektu, tzn. przesunąć przyznane przez Fundację środki finansowe, jednak tylko w zakresie zapisanych w umowie pozycji finansowych. Samodzielne przesunięcie środków finansowych jest możliwe tylko w wymiarze do 10% sumy przyznanej i zapisanej w umowie na konkretne zadanie budżetowe. Wszelkie pozostałe zmiany rzeczowe i finansowe dotyczące projektu wymagają zgody Zarządu Fundacji i aneksu do umowy.

JAKIEGO RODZAJU PROJEKTY MOGĄ BYĆ DOFINANSOWANE?

 1. Projekty powinny być skierowane do jak najszerszej grupy beneficjentów, bez ograniczania działań projektowych tylko do członków Podmiotów wnioskujących o grant. Projekt musi wpisywać się w cele statutowe Fundacji „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” ujęte w § 10 Statutu Fundacji, ze szczególnym uwzględnieniem:

zachowania dziedzictwa historycznego oraz rozwoju kultury i sztuki.

 1. Maksymalny okres realizacji projektu nie może przekroczyć 10 miesięcy.
 2. Dofinansowanie z Fundacji nie przekroczy 80% kosztów projektu.
 3. Rozliczając projekt Wnioskodawca musi wykazać pisemne potwierdzenie  wkładu własnego, w tym pochodzącego z innych źródeł w wysokości 20%, przy czym połowa tej sumy może być wkładem niefinansowym. Innymi źródłami nie mogą być środki uzyskane od Fundatora Fundacji: ANWIL S.A.,  niezależnie od sposobów ich przekazania. Dokumenty finansowe (oryginały i kopie) w tym zakresie organizacja przedstawi Fundacji razem ze sprawozdaniem końcowym. Dokumenty powinny zostać opisane „Sfinansowano ze środków......... jako wkład własny do projektu .............., realizowanego ze środków Fundacji  „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA”.

Wkładem własnym podmiotu może być również udokumentowany wkład niefinansowy w realizację projektu (do połowy wartości wkładu własnego). W tym przypadku organizacja zobowiązana jest oszacować wartość wkładu i przedstawić mechanizm, jakim posłużyła się podczas wyceny. W przypadku wolontariatu, organizacja powinna przedstawić umowę z wolontariuszem oraz karty pracy wolontariusza.

 1. Podmiot ma prawo do składania nieograniczonej liczby wniosków indywidualnych i partnerskich, jednak środki z Fundacji mogą być przyznane tylko  dla jednego  projektu indywidualnego oraz jednego projektu partnerskiego, czyli projektu realizowanego przy współpracy z innym podmiotem np. z inną organizacją pozarządową, firmą itp.

CO ZWIĘKSZA ATRAKCYJNOŚĆ WNIOSKU?

 1. Szerokie oddziaływanie społeczne i jak największa grupa beneficjentów projektu (bezpośrednich i pośrednich).
 2. Partnerstwo z instytucjami i grupami w celu zapewnienia jak najatrakcyjniejszych form zajęć. W tym celu, projekt może być realizowany z innymi organizacjami, partnerami biznesowymi i publicznymi.
 3. Pozytywny wpływ projektu na wyrównanie szans.
 4. Realizacja założeń więcej niż jednego obszaru tematycznego.
 5. Innowacyjny pomysł.
 6. Większy niż minimalny udział własny organizatora w realizacji projektu.

W piątej edycji konkursu grantowego premię punktową mogą uzyskać projekty:

 1. edukacyjne, przywracające pamięć o miejscach i wydarzeniach z historii Włocławka, gminy Brześć Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek,
 2. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 3. uwzględniające zaangażowanie grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 4. upamiętniające rocznice: 80-lecie wybuchu II wojny światowej, 75-lecie Powstania Warszawskiego, a zwłaszcza podkreślające związek społeczności lokalnej z wymienionych wydarzeniach;
 5. przyczyniające się do pozytywnych zmian w lokalnym otoczeniu,
 6. angażujące w działania mieszkańców,
 7. wyróżniające się oryginalnością.

Najlepsze pomysły i najlepiej napisane wnioski sfinansujemy w pełnej, wnioskowanej kwocie, lecz nie przekraczającej ustalonej wysokości dofinansowania projektu, która wynosi 35 000 zł.

JAKIE DZIAŁANIA MOGĄ BYĆ FINANSOWANE?

Finansowane będą najlepsze projekty, zgodne ze Statutem Fundacji i obejmą działania takie jak:

 1. organizacja koncertów, wystaw, przeglądów, spotkań, konkursów, targów,
 2. organizacja wykładów, szkoleń, seminariów i warsztatów,
 3. tworzenie i działalność świetlic, klubów, lokalnych miejsc spotkań mieszkańców,
 4. koszty publikacji materiałów informacyjnych, w tym audiowizualnych, archiwizacja wiedzy, tworzenie baz danych,
 5. koszty związane z odtworzeniem dóbr kultury, sztuki bądź lokalnej tradycji.

JAKIE INICJATYWY I KOSZTY NIE MOGĄ BYĆ FINANSOWANE?

Fundacja nie może finansować:

 1. przedsięwzięć, które nie realizują celów statutowych Fundacji,
 2. refundacji poniesionych już kosztów,
 3. projektów bez własnego udziału finansowego wnioskodawcy,
 4. formalnych programów nauczania,
 5. bieżącego wsparcia instytucji np. zakupu środków trwałych, remontów, inwestycji, opłat wynajmu i eksploatacji pomieszczeń,
 6. honorarium księgowego oraz innych honorariów,
 7. zakupu środków trwałych (w rozumieniu obowiązujących przepisów, obecnie są to środki o wartości powyżej 10 000 netto, których użytkowanie jest dłuższe niż rok).

Wnioskodawca zobowiązuje się do przygotowania kryteriów naboru z najwyższą starannością i przeprowadzenia rekrutacji do projektu w sposób przejrzysty, zgodnie z ogłoszonym przez niego regulaminem naboru. Szczegółowe zasady rekrutacji winne być opisane we wniosku o grant.

 TERMINY

 • 12.04.2019 r. – ogłoszenie konkursu.
 • 13.05.2019 r. – ostateczny termin składania wniosków wraz ze wszystkimi załącznikami, w przypadku wniosków wysłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego.
 • do 27.05.2019 r. - ogłoszenie wyników konkursu.
 • 27.05.2019 r. – 23.03.2020 r. - termin realizacji projektów i kwalifikowania wydatków.

Wzór wniosku V edycji Konkursu Grantowego
Formatka budżetu dla projektów grantowych Fundacji ANWIL DLA WŁOCŁAWKA
Sprawozdanie bieżące z realizacji projektu V edycji Konkursu Grantowego
Sprawozdanie końcowe V edycji Konkursu Grantowego